Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. Det er derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt måned for måned. I denne teksten finner du viktig informasjon som hjelper deg til å søke og få det du har krav på.

søk om kompensasjon

Hvordan virker ordningen?

Denne midlertidige ordningen 

 • varer til og med 30. september 2021
 • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
 • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene 
 • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp) frem til 31. oktober 2020
 • dekker 60 prosent av tapet på inntekter inntil 6G fra 1. november 2020 til 28. februar 2021 
 • baserer utbetalingene på opplysninger om dine tidligere inntekter og eventuelle inntekter du har hatt i måneden du søker for
 • tar utgangspunkt i grunnbeløpet som var gjeldene da koronasituasjonen inntraff i mars 2020. Vi foretar ikke G-regulering på ordningen

Inntektskompensasjonen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er pensjonsgivende inntekt og gir opptjening til andre stønader

Hvem omfattes av ordningen?

Du må

 • være fylt 18 år 
 • ikke ha fylt 67 år
 • ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (74 849 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser  
 • ha hatt aktivitet i virksomheten før 1. mars 2020 
 • ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet

Er du selvstendig næringsdrivende må selskapet være registrert før 1. mars 2020.

Les her hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Når kan og må du søke?

Du må søke etterskuddsvis måned for måned.  

Slik finner du ut når du kan søke for første gang:

 1. Finn datoen for når tapet av inntekt startet (ikke når du mistet oppdrag/arbeid)
 2. Tell 16 kalenderdager fra denne datoen (dagene du selv må dekke)
 3. Du kan søke måneden etter datoen du har kommet frem til

Eksempel: Inntektstapet ditt startet 3. mai. Når du har telt fremover med de 16 kalenderdagene du selv skal dekke, kommer du frem til at du kan søke kompensasjon fra 19. mai.

Du mister ikke retten til å søke igjen senere hvis du står over en måned på grunn av tilstrekkelig inntekt.  

Du må søke måned for måned innen oppgitt frist. Søknadsfristene er forlenget enkelte måneder etter påtrykk fra blant annet interesseorganisasjoner. Fristene har vært som følger: 

Måned Mulig å søke fra Frist for å søke (utgår ved midnatt)
Desember 1. januar 2021 31. januar 2021
Januar 1. februar 2021 28. februar 2021
Februar 1. mars 2021 31. mars 2021

Har du søkt før og søker for en ny måned?

I den første søknaden din oppga du datoen da inntektstapet startet på grunn av koronautbruddet. Hvis datoen var 14. mars 2020 er det denne datoen som du også skal oppgi hvis du søker om kompensasjon for en ny måned. 

Unntaket er hvis du har hatt en annen utbetaling fra NAV i perioden etter at inntektstapet ditt startet. Da skal du legge inn datoen utbetalingen stoppet. Det vil si at hvis du for eksempel har mottatt omsorgspenger frem til 25. april, skal du legge inn 26. april som dato for inntektstapet.    

Dette bør du vite om søknaden 

Søknaden består av to deler. 

 • I den første delen avklares det om du kan søke kompensasjon og om du skal søke som selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Hva du kan søke som har betydning for rettighetene dine. Du får beskjed om du kan gå videre. 
 • Den andre delen av søknaden krever at du logger deg inn med BankID. Her legger du inn nødvendig informasjon og sender søknaden.  

Du kan kun sende inn søknaden én gang. Det vil si at hvis du sender inn en søknad med opplysninger som er feil, kan du ikke sende ny søknad eller trekke den søknaden du har sendt.

Du kan dessverre heller ikke lagre det det du har gjort og fullføre utfyllingen senere.

Det kan derfor være nyttig å finne frem informasjon om inntektsopplysninger på forhånd.

Opplysninger du trenger for å søke

Hva du trenger av informasjon for å søke avhenger av hva du søker som. 

Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du:

 • Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) 
 • Personinntekt for 2019 (må regnes ut hvis du ikke har sendt skattemelding og næringsoppgave for 2019)

Søker du som frilanser trenger du:

 • Personinntekt fra oppdrag innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) 

Hvis du har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt. Dette gjelder ikke utbetalt kompensasjon i denne ordningen for tidligere måneder.

Du kan sjekke hva utbetalingen din har blitt registret som på Ditt NAV under «Dine utbetalinger»

Er du usikker på hva personinntekt er kan du lese mer om det på Skatteetatens sider.

Du må ha registret et kontonummer i NAVs systemer for å komme inn i søknaden. Du kan velge «Logg inn» på forsiden av nav.no for å sjekke at vi har registrert riktig kontonummer.

Når og hvordan skal inntekter og utgifter føres opp?

En inntekt kan tidfestes på ulike måter. Enten til levering, fakturering eller mottak av pengene. Denne midlertidige ordningen har som formål at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal «ha noe å leve av» i måneder der inntekten er redusert. Det som teller her er når inntekten faktisk er redusert. 

Det betyr at når du skal oppgi hva du har hatt i inntekt i måneden du søker kompensasjon for, er det penger du har mottatt denne måneden som skal regnes med. 

Har du hatt utgifter i næring denne måneden, skal disse trekkes fra inntektene i næring for denne måneden. 

Eksempel A Ingers næringsvirksomhet er å holde kurs. Hun betaler for kursmateriell og leie av lokale, og har inntekter fra kurshonorar per deltaker. Her er en liste over når hun betaler for ulike ting og når hun får ulike inntekter.

27. april: Betaler for å skrive ut kursmateriell til 100 personer: 3 000 kroner

10. mai: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 22. mai: 5 000 kroner

20. mai: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 29. mai: 7 000 kroner

22. mai: Får deltakeravgift fra 20 personer på kurs: 12 000 kroner

29. mai: Får deltakeravgift fra 15 personer på kurs: 9 000 kroner

I perioden 1. mai–31. mai har Inger følgende utgift: 5 000 + 7 000 for lokale.

I perioden 1. mai–31. mai har hun følgende inntekter: 12 000 for kurs 22. mai og 9 000 for kurs 29. mai.

Inntekter minus utgifter i perioden 1. mai–31. mai er: 12 000 + 9 000 – 5 000 - 7 000 = 9 000

Hvis du har tidfestet inntekter og utgifter på andre måter enn det som er vist her, kan du fortsette med det. Hovedpoenget er at du bruker den samme måten å føre inntekter og utgifter på hver måned du søker.  

Hvordan beregner vi inntektstapet ditt?

Denne ordningen beregner inntektstapet ditt ut fra tidligere inntekter - ikke ut fra hva du har mistet av planlagte oppdrag og inntekter. Vi legger sammen tidligere inntekter til en gjennomsnittsinntekt som vi kaller beregningsgrunnlaget. 

 • Er du selvstendig næringsdrivende, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019. For nyetablerte selskaper i 2020 kan vi bruke inntekter frem til 1. mars 2020. Du regnes som selvstendig næringsdrivende og etablert fra du ble registrert med næring i Brønnøysundregistrene, selv om du ikke har hatt næringsinntekt hele tiden. 
 • Er du frilanser, er beregningsgrunnlaget basert på personinntekten din for oppdrag de siste 12 måneder før 1.mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Personinntekten din og eventuelle inntekter i måneden du søker for, er viktige elementer når vi beregner inntektstapet ditt.  

Når vi har fastsatt beregningsgrunnlaget ditt vil du til og med 31. oktober 2020 kunne få kompensert 80 prosent av dette beløpet. Dersom du har hatt inntekter i perioden som du søker kompensasjon for, vil utbetalingen reduseres med 80 prosent av disse inntektene.

Fra og med 1. november 2020 endres kompensasjonen fra 80 prosent til 60 prosent. Det betyr at om du har hatt inntekter i perioden du søker kompensasjon for fra og med 1. november, vil utbetalingen reduseres med 60 prosent av disse inntektene.

Inntektstap som på årsbasis overstiger 6G vil ikke bli kompensert. 

Får jeg dekket hele inntektstapet?   

Inntektstapet ditt kompenseres ikke fullt ut. 

 • 80 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G (599 148 kroner) kompenseres frem til 31. oktober 2020. 
 • Fra 1. november 2020 kompenseres 60 prosent av inntektstapet inntil et årlig maksbeløp på 6G. 
 • Du må dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod. 

Du dekker 16 dager med inntektstap kun en gang. Selv om du etter å ha mottatt kompensasjon skulle få oppdrag og motta inntekter, behøver du ikke å dekke nye 16 dager hvis inntektstapet fortsetter. 

Du kan ikke motta andre ytelser fra NAV disse 16 dagene. 

Kan jeg kombinere denne nye ordningen med andre utbetalinger fra NAV?

Ja, men bare hvis de ikke dekker det samme inntektstapet. 

Eksempel E   Amir er selvstendig næringsdrivende og har vært 50 prosent sykemeldt over lengre tid. Han har nå tapt resten av inntekten. Da kan denne ordningen dekke resten av inntektstapet.

Eksempel F

Kajsa er arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Hun har en årlig arbeidsinntekt som arbeidstaker på 400 000. Denne inntekten mistet hun på grunn av koronautbruddet. Kajsa mottar dagpenger for tapet av denne inntekten. Hun kan likevel få dekket tap av næringsinntekt på opp til 200 000 kroner fra denne midlertidige ordningen.

Kan jeg søke om omsorgspenger?

Ja, hvis du har mistet oppdrag og vært hjemme med barn fordi skolen eller barnehagen var stengt, kan du bruke omsorgsdager. 

Men du kan ikke søke om både omsorgspenger og den nye midlertidige ordningen for den samme perioden. 

Du kan heller ikke ta ut omsorgspenger i de 16 dagene du må dekke selv etter at inntektstapet her oppstått. 

Les mer om hvordan du søker om utbetaling av omsorgspenger. Du kan søke opptil 3 måneder tilbake i tid. 

Må jeg registrere meg som arbeidssøker? 

Nei, du må ikke registrere deg som arbeidssøker for å kunne benytte denne ordningen. 

Er du derimot også arbeidstaker og blitt permittert, må du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger for den inntekten du har mistet som arbeidstaker. 

Kan jeg søke om dagpenger?

Er du frilanser, kan du ha rett til dagpenger. Er du selvstendig næringsdrivende i tillegg, kan du søke på begge ordningene. Da får du i tilfelle dagpenger for frilansinntektene, mens du får penger fra den nye ordningen for den delen av inntekten din du har som selvstendig næringsdrivende.

Mange har en kombinasjon av flere inntekter. Les her hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Hvis du har tapt inntekter både som frilanser og selvstendig næringsdrivende:

Du velger selv om du vil søke om dagpenger for frilansdelen, eller om du bare vil søke på den nye ordningen for begge typer inntekt. Les her: Jeg er frilanser – bør jeg søke dagpenger eller den nye ordningen?

Når kommer pengene?

Søknadene blir behandlet automatisk og de aller fleste av de som får søknaden sin innvilget, vil få kompensasjonen utbetalt på konto i løpet av få dager. Noen søknader krever oppfølging og det vil kunne ta noen uker før disse er ferdig behandlet.  

Hvorfor kan utbetalingen variere fra måned til måned?

Vi utbetaler på bakgrunn av beregnet dagsats for antall virkedager i måneden. Siden antall virkedager kan variere fra måned til måned, vil også beløpet du får utbetalt i kompensasjon kunne variere fra måned til måned. 

Variasjoner i eventuelle inntekter og utgifter du har hatt fra måned til måned vil også ha innvirkning på størrelsen på kompensasjonen.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage på vedtak her.

Hvis du har fylt ut søknaden feil, kan du gi oss beskjed om dette ved å skrive en beskjed til oss. Under tema velger du «Jobbsøker» (selv om du ikke er jobbsøker). Da legger vi inn de nye opplysningene, og gjennomfører en ny automatisk behandling av søknaden din.

Finnes det andre støtteordninger?

Et annet tiltak som kan være aktuelt finner du på kompensasjonsordning.no. Denne ordningen dekker deler av faste utgifter for virksomheter med minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronasituasjonen. Ordningen forvaltes av Skatteetaten, ikke av NAV.

Du kan også sjekke hva som ligger i regjeringens tiltakspakke for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp, kan du søke sosialhjelp. 

Hvor kan jeg best orientere meg om denne ordningen?

På denne siden legger vi ut det vi til enhver tid vet om den nye ordningen. NAVs kontaktsenter har ingen annen informasjon. Derfor trenger du ikke ringe dit for å få vite mer om ordningen.  

Følg med på korona-informasjon til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Hvor lenge varer ordningen?

Ordningen er vedtatt å vare til og med 30. september 2021.