Koronakrisen: NAV jobber på spreng i sommer

NAV har utbetalt 20,7 milliarder kroner til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere, og 12 stortingsvedtak er kvittert ut. NAV behandler for tiden åtte ganger flere søknader om dagpenger per uke enn før koronakrisen. Likevel vil det ta noe tid før alle søknadene er behandlet.

– Vi har jobbet på spreng og vil fortsette med det gjennom sommeren. De som har rett til dagpenger, kan enkelt søke om et forskudd i påvente av penger, sier beredskapsleder i NAV Yngvar Åsholt. 

Utbetalingene på 20,7 milliarder er utbetalt til 484 000 personer fordelt mellom lønnskompensasjon til permitterte, inntektskompensasjon til selvstendig næringsdrivende, dagpenger og forskudd på dagpenger. 

 – Enormt mye er gjennomført på kort tid. Vi mottok 12 såkalte anmodningsvedtak fra Stortinget, som berørte NAVs ytelser og ordninger. De fleste av vedtakene krevde endringer i regelverk eller et helt nytt regelverk og utvikling av løsninger. Alle vedtakene er levert. Det siste, løsningen for lønnskompensasjon, kom på plass i juni, sier Åsholt.  

Saksbehandlingstid dagpenger

Siden 9. mars har NAV mottatt 480.000 søknader om dagpenger. Så langt er 301.000 søknader ferdigbehandlet. 

NAV har jobbet hardt for å øke saksbehandlingskapasiteten, da normal kapasitet og fart på saksbehandling ville gitt mer enn ett år i behandlingstid. Justert prognose viser nå at saksbehandlingstiden vil være på om lag 4 uker i slutten av juli for helt arbeidsledige, og i slutten av august for permitterte. 

 – Dette er noe senere enn vi antok i april. Det har vært en krevende balanseøvelse å lære opp mange nye saksbehandlere, samtidig som vi skulle øke farten i saksbehandlingen. Vi har blant annet erfart at opplæring og oppfølging av nye saksbehandlere ble mer ressurskrevende enn det vi la til grunn i prognosen fra april. Det har også vist seg at mange saker er mer krevende å behandle enn vi håpet, sier Åsholt. 

Åsholt viser også til at det alltid er usikkerhet ved prognoser. Dette gjelder spesielt i en tid som denne, der vi rett og slett ikke vet nok om hvordan pandemien vil påvirke det norske arbeidsmarkedet og verden for øvrig. Dagpenger er også et fagområde med mange komplekse problemstillinger som krever manuell saksbehandling av personer som kan fagfeltet godt.

Søknader fra arbeidsledige og permitterte behandles først

For å nå målet om 4 ukers saksbehandlingstid har NAV valgt å behandle søknader fra arbeidsledige og permitterte først. Søknader fra personer som ikke lenger er registrert som arbeidsledige eller permitterte, som kan ha rett på dagpenger i alt fra 1 til 20 dager, og som med stor sannsynlighet har hatt mulighet til å søke om forskudd på dagpenger, får sine søknader behandlet innen utgangen av september. 

– Denne siste gruppen er personer som med stor sannsynlighet kom tilbake i jobb etter veldig kort tid, og som derfor enten ikke har krav på dagpenger eller som har krav på et mindre beløp. Vi gjør dette for å sikre at de som står uten inntekt, det vil si personer som fremdeles er arbeidsledige eller permittert, får behandlet saken først, sier Åsholt.

Personer som er berørt av dette, blir orientert i et eget brev fra NAV. Personer som ikke får et slikt brev, vil få saken sin behandlet så fort som mulig. 

– Hvis det viser seg at noen av de som mottar brev fra oss om lengre saksbehandlingstid likevel ikke er tilbake i jobb, ber vi om at de tar kontakt med oss slik at vi får tatt en ny vurdering, sier Åsholt.

Lønnskompensasjon – arbeidsgivere må melde inn opplysninger til NAV

Det er fortsatt noen arbeidsgivere som ikke har meldt inn opplysninger på nav.no, slik at deres ansatte kan motta lønnskompensasjon. I løpet av neste uke blir det mulig for permitterte å søke om lønnskompensasjon selv, hvis arbeidsgiver har oppgitt permitteringen i A-meldingen.  

Likevel har NAV en klar oppfordring:

– Permitterte som fortsatt venter på disse pengene bør be arbeidsgiveren sin om å gi NAV de nødvendige opplysningene, sier Åsholt.