Dom i Høyesterett om frivillig medlemskap i folketrygden under arbeid i Malaysia

Høyesterett har tatt stilling til hvilken avgift de som bor og jobber i Malaysia skal betale for å være medlem av folketrygden.

Saken handlet om en person som jobbet i Malaysia skulle betale høy eller lav trygdeavgift for sitt frivillige medlemskap i folketrygden.

– Det har vært uenighet i flere rettsinstanser om hvor høy avgift de som jobber i Malaysia skal betale. Vi ønsket en avklaring i Høyesterett. Den har vi nå fått, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

NAV har tidligere krevd høy avgift fra de som ønsket å fortsatt være medlem i folketrygden mens de jobbet i Malaysia. På grunn av skatteavtalen mellom Norge og Malaysia, betaler ikke arbeidstakere skatt til Norge. NAV har ment at de som jobbet i Malaysia og ikke betalte skatt til Norge, skulle betale en høy avgiftssats, selv om de valgte å benytte den såkalte ettårsregelen i skatteloven for å unngå dobbeltbeskatning.

– Vi fikk ikke medhold i vårt syn, men vi er positive til at Høyesterett har kommet med en avklaring på hvor høy avgift det skal være for frivillig medlemskap i disse sakene, sier Åsholt.

– Helt unik skatteavtale

Norge har skatteavtaler med flere land. Hensikten med disse er blant annet å unngå at en person betaler skatt i begge land for samme inntekt.

– Vi har ment at skatteavtalen Norge har med Malaysia er helt unik og skiller seg fra skatteavtaler Norge har med ander land. Dette fordi skatteavtalen helt unntar personer fra å betale skatt i Norge ved arbeid i Malaysia. Vi har ment at de som ikke er skattepliktige til Norge på grunn av denne skatteavtalen, ikke selv kan velge å bli vurdert som skattepliktige ved å påberope seg ettårsregelen i skatteloven. Resultatet blir da at de slipper høy trygdeavgift og de slipper å betale skatt til Norge, sier Åsholt.

Underfinansiering av folketrygden

Høyesterett er enig med NAV i at lav trygdeavgift for frivillige medlemmer som ikke skatter til Norge gir en underfinansiering av folketrygdens utgifter, og at det tilsier at avgiften bør være høy. Høyesterett har likevel kommet til at forskriften slik den lød i 2012 ikke ga tilstrekkelig grunnlag for høy avgift.

Denne saken handler kun om de som jobber i Malaysia og som ar påberopt seg ettårsregelen i skatteloven.
I de fleste tilfeller er det arbeidsgiverne som har betalt medlemsavgiften for arbeidstakerne. Avgjørelsen i Høyesterett får derfor størst betydning for arbeidsgivere.

Tilbakebetaling

– Vi skal nå gå gjennom de aktuelle sakene i lys av Høyesteretts avgjørelse og vurdere om de vil ha krav på tilbakebetaling. Det vil være lett å identifisere sakene, sier Åsholt.

Det er 541 saker der nordmenn har jobbet i Malaysia i perioden 2012 til 2018. Tallet inkluderer personer som feilaktig er ilagt høy trygdeavgift og personer som korrekt er ilagt høy trygdeavgift. En person i jobb i ett år er én sak. Antall personer som kan være berørt er derfor mye lavere. I tillegg er det kun de som har benyttet seg av ettårsregelen i skatteloven som nå vil slippe å betale høy trygdeavgift.

Les mer:

Fakta

Frivillig medlemskap i folketrygden

  • Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.
  • Du kan søke om du vil være medlem i helsedelen, med eller uten sykepenger og/eller i pensjonsedelen.
  • Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon.
  • Pensjonsdelen omfatter blant annet alderspensjon, uførepensjon og dagpenger
  • Hvor mye man må betale i medlemsavgift varierer ut fra om man er skattepliktig til Norge, om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift til Norge og om man er medlem i både helse- og pensjonsdelen, eller kun en av delene.