Fra januar 2018 ble det innført flere endringer i regelverket for AAP. Det ble stilt strengere krav til at det er helsemessige årsaker til at arbeidsevnen er nedsatt. I tillegg ble det gjort endring i kravet til forutgående botid i Norge. Og for personer som har nådd maksimal varighet med AAP, ble det innført en karensperiode på ett år før man kan søke på nytt.

2 400 færre fikk AAP

Det er Sigrid Lande, seniorrådgiver i NAV, som har gjennomført analysen. Hun har blant annet estimert effekten av regelendringen og funnet at dersom regelverket ikke hadde blitt strammet inn, ville det vært 2 400 flere som hadde fått et positivt svar på sin AAP-søknad i 2018.

– Vi så et klart fall i andel søknader som ble innvilget i 2018 sammenlignet med det nivået det pleide å ligge på i årene før regelendringen kom, sier Lande.

Hun er ikke overrasket over at regelendringen har hatt en slik effekt.

– Det har vært et politisk ønske om å stramme inn på inngangsvilkårene, sier hun. 

Færre søker AAP

Analysen som tar for seg alle som søkte om AAP fra 2010 -2018, viser at det er stor sammenheng mellom hvor mange som søker AAP og situasjonen på arbeidsmarkedet. Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, øker også antall søknader om AAP. En annen faktor som påvirker antall søkere, er hvor mange som går ut maksimaltiden på sykepenger.

Både i 2017, før regelendringen, og 2018 var det en nedgang i antall nye søknader om AAP.

– Vi mener at denne nedgangen må ses i sammenheng med at det var en bedring på arbeidsmarkedet og færre tilfeller av langtidssykefravær i denne perioden, sier Lande. Færre søknader gjør at det uansett ville vært færre som fikk innvilget AAP i 2018, men det ser ut til at nedgangen har blitt større enn ellers på grunn av strengere inngangsvilkår.

Flere analyser

Denne analysen viser langt fra alle effekter av regelendringen. Derfor vil det komme andre analyser senere i år. I disse analysene vil NAV se nærmere på om de som slutter å motta AAP får sosialhjelp, uføretrygd, blir forsørget av familie eller oppsparte midler eller om de har kommet i arbeid og om det er noen endringer her etter at regelverket ble endret.