Bakgrunnen for oppryddingen er at NAV har tolket regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger i forbindelse med midlertidig opphold i EU-/EØS-land feil.  

NAV har gått gjennom tilbakekrevingssaker tilbake til 2012 for å finne personer som er berørt av feiltolkningen og rette opp i feil som er gjort.

– Nå har vi gjennomgått en så stor del av saksmengden, at vi har grunnlag for å nedjustere anslaget fra 2 400 til i underkant av 2 000 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.  

Har utbetalt 34 millioner kroner

Så langt er det utbetalt drøyt 34 millioner kroner til 540 personer. Det er store variasjoner i utbetalingsbeløpene. 160 personer har ikke fått noe etterbetalt, først og fremst fordi de ikke har innbetalt noe på sine krav.

– Oppryddingsarbeidet er i god fart, og innsatsteamet vårt har som ambisjon å være ferdig å behandle tilbakekrevingssakene i midten av april, sier Vågeng.  

Da gjenstår behandlingen av saker hvor personer feilaktig har fått stanset eller avslått en av disse ytelsene. Det er for tidlig å anslå hvor mange dette gjelder.  

NAV anslår at de 2 000 vil få utbetalt ca. 80 millioner kroner til sammen, og at de vil få slettet gjeld til NAV på omtrent samme beløp. I tillegg kommer etterbetalinger på bakgrunn av urettmessig stans og avkortning.