Barnebortføring

Fra 1. januar blir regelverket for behandling av barnebortføring i NAV endret, slik at NAV kan innhente informasjon fra folkeregisteret uten å først ha forsøkt å innhente opplysningen fra partene i saken. Videre kan opplysninger om inntekt og formue bli innhentet direkte fra andre instanser, som a-ordningen.

Barnebidrag

Det er vedtatt å øke rettsgebyret fra 1130 kroner til 1150 kroner med virkning fra 1. januar 2019. Endringen innebærer at også gebyret partene må betale når NAV fastsetter eller endrer et underholdsbidrag økes tilsvarende fra samme dato.

Barnetrygd

Fra 1. mars 2019 blir satsen for ordinær og utvidet barnetrygd økt fra 970,- til 1054,- kroner per barn per måned.

Om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og formell advarsel

Fra 1. januar 2019 blir reglene om tap av retten for behandlere og tjenesteytere til å praktisere for trygdens regning endret. I tillegg blir det innført en ny regel om formell advarsel.

Regelverksendringen består i at § 25-6 nå skal gjelde for Helsedirektoratet og § 25-7 for NAV. Første ledd i begge bestemmelser er lik og vil gjelde for begge myndighetsområder. Det betyr at vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning fattet av Helsedirektoratet (Helfo) også gis virkning for Arbeids- og velferdsdirektoratet eller underliggende organ (Arbeids- og velferdsetaten), og motsatt.

I tillegg har NAV fått en ny hjemmel i § 25-7a. Bestemmelsen regulerer en adgang til å vedta en formell advarsel, og gjelder for NAVs myndighetsområde. Vedtaket innebærer at behandler eller tjenesteyter får en mulighet til å rette opp sin praksis.

Grunn- og hjelpestønad

Satsene for grunn- og hjelpestønad blir endret 1. januar 2019. De nye satsene er gjeldende for løpende og nye tilfeller fra 1. januar 2019. Se oversikt over satsene

Grunnstønad til glutenfri diett

Grunnstønaden til glutenfri diett reduseres fra 1.mars 2019. Les mer om endringene for grunnstønad til glutenfri diett.

Pleiepenger

Fra 1. januar 2019 fjernes begrensningen for antall dager med pleiepenger på 1300 dager og tidsbegrensningen på ti år. Les mer om endringene i regelverket for pleiepenger.

Gravferdsstønad

Fra 1. januar er det vedtatt en økning i satsen for full behovsprøvd gravferdsstønad fra dagens 23 337 kroner til 23 990 kroner. Egenandelen for stønad til båretransport er 10 % av denne satsen, og vil derfor øke fra 2334 kroner til 2399 kroner.

Alderspensjon

Fra 1. januar 2019 endres reglene om skjermtillegg til å også gjelde for alderspensjon for tidligere uføretrygdede født i 1952 og 1953. Tidligere har tillegget kun gjeldt for tidligere uføretrygdede født i perioden 1944-1951. Tillegget gis til uføretrygdede som går over fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år, og gir en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Dagpenger

 • Antall lønnspliktdager under permittering for arbeidsgiver øker fra 10 til 15 dager. Endringen gjelder for nye tilfeller, det vil si nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.
 • Perioden for arbeidsgivers fritak for lønnsplikt og den tilsvarende perioden for dagpenger under permittering reduseres fra 49 til 26 uker. Endringen gjelder for nye tilfeller, det vil si nye permitteringer som iverksettes 1. januar 2019 eller senere.
 • Inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. Hvis dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra gjennomsnittlig brutto inntekt i de 3 siste avsluttede kalenderårene, gjelder i dag begrensningen på 6 ganger grunnbeløpet for dette gjennomsnittet. Fra årsskiftet endres dette slik at inntekten for hvert av de 3 kalenderårene avkortes mot gjennomsnittlig 6 ganger grunnbeløpet for hvert enkelt kalenderår. Endringen gjelder for nye dagpengevedtak og ved reberegning ved gjenopptak som blir innvilget med virkning fra 1. januar 2019 eller senere.

Enslig mor eller far og gjenlevende

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i maksimalsatsene for stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far og gjenlevende som er i arbeid:

 • For første barn: 47 724 kroner per år
 • For to barn: 62 280 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 70 572 kroner per år

Tiltakspenger

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i satsene for stønad til tiltaksdeltakere. Satsene er vedtatt oppjustert slik:

 • Tiltakspenger, lav sats: Fra 271 kr til 279 kr
 • Tiltakspenger, høy sats: Fra 375 kr til 386 kr
 • Barnetillegg: Fra 45 kr til 46 kr

Tilleggsstønader

Fra 1. januar 2019 er det vedtatt endringer i satser for tilleggsstønader etter tilleggsstønadsforskriften. Satsene er vedtatt oppjustert som beskrevet nedenfor. Stønader til personer som gjennomfører arbeidsrettet utredning eller aktivitet (tiltak eller godkjent utdanning):

 • Stønad til reiser med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilometer
 • Stønad til barnetilsyn, første barn: Fra 103 kr til 105 kr
 • Stønad til barnetilsyn, øvrige barn: Fra 56 kr til 57 kr
 • Stønad til tilsyn for andre familiemedlemmer: Fra 103 kr til 105 kr
 • Stønad til boutgifter: Fra 4070 kr til 4115 kr per måned
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilometer

Reise- og flyttestønad til arbeidssøkere:

 • Stønad til reise med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilometer
 • Stønad til flytting med egen bil: Fra 2,36 kr til 2,39 kr per kilometer

Stønad til læremidler:

 • Videregående skole, full sats: Fra 371 kr til 375 kr per måned
 • Videregående skole, halv sats: Fra 186 kr til 188 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, full sats: Fra 741 kr til 749 kr per måned
 • Høgskole/universitet/fagskole, halv sats: Fra 371 kr til 375 kr per måned

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Satsen for engangsstønad endres 1. januar 2019 fra 63 140 kroner til 83 140 kroner. Endringen vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2019 eller senere.

Foreldrepenger

Fra 1. januar gjøres det noen endringer og presiseringer i regelverket for foreldrepenger.

Ved valg av foreldrepenger med lav sats, det vil si 80 % foreldrepenger, økes fedrekvoten og mødrekvoten fra 15 uker til 19 uker. Samtidig reduseres fellesperioden fra 26 uker til 18 uker, slik at den totale stønadsperioden fortsatt blir 59 uker ved valg av lav sats. Endringen gjelder for tilfeller der første stønadsdag er 1. januar 2019 eller senere.

For å få rett til foreldrepenger er det et krav om inntektsgivende arbeid i minst 6 av de siste 10 månedene før stønadsperioden starter.

Etter dagens bestemmelser må den pensjonsgivende inntekten på årsbasis være mist halvparten av folketrygden grunnbeløp. Fra 1. januar 2019 er dette endret, slik at en person har rett til foreldrepenger hvis beregningsgrunnlaget utgjør minst et halvt grunnbeløp. Nye beregningsregler for sykepenger gjelder også for foreldrepenger fra 1. januar 2019.

For personer som går direkte over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger blir det fra 1. januar 2019 lovfestet at utbetalte arbeidsavklaringspenger skal inngå i grunnlaget for beregning av foreldrepenger.

Bestemmelsen om at foreldrepenger må tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager før det er mulig å utsette uttaket, er fjernet. Dette innebærer at foreldre som adopterer, kan starte foreldrepengeperioden med uttak av ferie. Det samme gjelder ved fødsel, dersom bare far/medmor har rett til foreldrepenger eller har aleneomsorg for barnet. Ved fødsel må mor ta ut minst 6 uker etter fødsel før hun kan utsette uttaket.

Dagens praksis om at gjenværende del av stønadsperioden faller bort når stønadsperiode for nytt barn starter, blir nå lovfestet.

Sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-, omsorgs- og opplæringspenger

Fra 1. januar 2019 blir regelverket for beregning av sykepenger for arbeidstakere og frilansere endret.

Utgangspunktet for fastsettelsen av sykepengegrunnlaget er en beregnet månedsinntekt som er basert på gjennomsnittet av inntekt som rapporteres/er rapportert til a-ordningen de 3 siste kalendermånedene før man blir arbeidsufør. Ved varig lønnsendring i beregningsperioden eller ved arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke foreligger 3 måneder med inntekt, skal beregnet månedsinntekt utgjøre et gjennomsnitt av inntekten i tidsrommet etter lønnsendring eller oppstart av arbeidsforholdet. Den beregnede månedsinntekten omregnes til årsinntekt. Denne årsinntekten sammenlignes med rapportert inntekt til a-ordningen de 12 siste månedene før man blir arbeidsufør. Hvis det er mer enn 25 % avvik mellom den omregnede årsinntekten og rapportert inntekt de siste 12 månedene skal sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra det reelle inntektstapet man anses å ha. Hvis det er mindre enn 25 % avvik utgjør sykepengegrunnlaget den beregnede månedsinntekten omregnet til årsinntekt.

For personer som er kombinerte arbeidstakere og frilansere fastsettes beregningsgrunnlaget etter bestemmelsene for arbeidstakere.

For personer som er kombinerte frilansere og selvstendig næringsdrivende endres reglene slik at beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter reglene for kombinasjonen arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

Fra 1.januar 2019 må arbeidsgiver sende inntektsopplysninger digitalt til NAV.

Det innføres en frist på 3 måneder for å sett frem krav om omregning og etterbetaling av ytelse etter kap. 8, 9 og 14 på grunn av tariffrevisjon. Fristen løper fra det tidspunktet tariffavtalen ble endret.

Endringene gjelder for krav med første dag med arbeidsuførhet etter 31. desember 2018.

Sykepenger

Grunnlaget for forsikringspremie for forsikring for sykepenger til frilansere de første 16 dagene med arbeidsuførhet skal beregnes på samme måte som sykepenger til arbeidstakere og frilansere.

Endringene gjelder for krav med første dag med arbeidsuførhet etter 31. desember 2018.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Fra januar 2019 er det vedtatt endringer i Kvalifiseringsprogrammet for å gjøre tilbudet mer fleksibelt og tilgjengelig. Programmet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Les mer om endringene i Kvalifiseringsprogrammet 2019.