– Vi er fornøyde med at vi nå har fått en avklaring. Vi ser at Granskingsutvalget støtter vår fortolkning fra i høst. Hvordan arbeidet med saker før 2012 skal gjøres, vil vi nå avklare med Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidet med å rette opp i sakene etter 1.6.2012 pågår for fullt, og vil fremdeles ha høy prioritet hos oss, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hva har vi gjort så langt?

Hittil har vi betalt tilbake ca. 37 millioner kroner til 700 personer. Ytterligere 170 saker har blitt behandlet til utbetaling, men fordi disse personene ikke har tilbakebetalt noe til NAV, er det ikke utbetalt noe.

Vi anslår at i underkant av 2000 personer har urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feiltolkningen, og arbeider nå med å finne de med urettmessig stans eller avslag på arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger.

Vi håper å være ferdig med tilbakekrevingssakene medio april og med stans/avslag-saker i løpet av sensommeren.

Les pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet.