490 000 personer har mottatt dagpenger, forskudd på dagpenger eller lønnskompensasjon

Totalt 25,8 milliarder er utbetalt gjennom disse tre ordningene under koronakrisen. I tillegg har nærmere 22 000 frilansere og selvstendig næringsdrivende mottatt totalt 900 millioner i kompensasjon.

NAV jobber fremdeles på spreng for å behandle alle søknadene om dagpenger som har kommet inn gjennom koronakrisen. Siden uke 12 har NAV behandlet 397 600 søknader om dagpenger og utbetalt 14,3 milliarder i dagpenger til permitterte og arbeidsledige. 

I en normalsituasjon er det til enhver tid 10-15 000 søknader om dagpenger som er til behandling, og vanlig saksbehandlingstid for disse er 4 uker. 

– Vi er nå nede i 4 ukers saksbehandlingstid av søknader om dagpenger ved arbeidsledighet, altså for personer som ikke lenger har en jobb. Det kan likevel gjenstå enkeltsaker fra mars, april, mai og juni som ennå ikke er behandlet. Nå jobber vi for å oppnå normal saksbehandlingstid innen utgangen av august for søknader om dagpenger ved permittering, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i NAV.

De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd og få penger raskt på konto. Et forskudd er tilnærmet likt det de fleste får utbetalt i dagpenger. Man kan for tiden søke hver måned.

Av alle søknader som har kommet inn fra koronakrisen startet og til og med forrige uke, er det nå 67 000 personer som har en ubehandlet søknad om dagpenger. Om lag 37 000 av disse har fått sine saker satt på vent. 

Årsaken til at noen saker er satt på vent, er at NAV har valgt å behandle søknader fra arbeidsledige og permitterte først. Sakene som er satt på vent er personer som ikke lenger er registrert som arbeidsledige eller permitterte, som kan ha rett til dagpenger i alt fra 1 til 20 dager, og som med stor sannsynlighet har hatt mulighet til å søke om forskudd på dagpenger. Målet er at denne gruppen skal få sine søknader behandlet innen utgangen av september.