15 700 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 23. juni var det registrert 289 000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 15 700 færre enn for en uke siden.

 – løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV falt med over 66 000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

143 100 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 154 500 personer, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 134 500 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 289 000 personer, eller 10,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Om lag 59 200 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 99 400 av de delvis ledige. Det er dermed 13 500 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 5,6 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste uken har 5 000 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV, noe som er 300 færre enn forrige uke. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre permitterte. De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg utgjør 28 prosent av de nye arbeidssøkerne den siste uken, mens de som har mistet jobben utgjør 25 prosent.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 8 400 personer siden tirsdag forrige uke. I tillegg har antallet delvis ledige gått ned med 6 600 personer. Dette er fjerde uke på rad at både antallet helt og delvis ledige går ned. 
En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV viser at 10-15 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Dette vil både være personer som har uregelmessig arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fortsatt sender inn meldekort. Under koronaperioden er det trolig en del personer som ennå ikke har fått dagpenger, og derfor fortsetter de å sende inn meldekort for å være sikker. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken fra NAV. 

Figur 1: Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16. 

Ledighet uke 26 2020.PNG

Kilde: NAV

Størst nedgang innen reiseliv og transport

De aller fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i antallet helt ledige den siste uken. Unntaket var undervisning og barne- og ungdomsarbeid, som hadde en liten økning. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport samt serviceyrker og annet arbeid, med 2 400 og 1 300 færre enn forrige uke. 
Antall delvis ledige har gått ned for alle yrkesgrupper bortsett fra reiseliv og transport, der antallet delvis ledige var uendret fra forrige uke. Nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid. Summen av antallet helt og delvis ledige har falt for alle yrkesgrupper og nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid med 7,4 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg, begge med 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet i løpet av den siste uken. Nedgangen var størst i Finnmark med 8 prosent færre helt ledige enn forrige uke. Antallet delvis ledige har også gått ned i alle fylker den siste uken, og mest i Møre og Romsdal, med en nedgang på 10 prosent.
Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, der 6,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 3,6 prosent. 

Nedgang i alle aldersgrupper

Alle aldersgrupper har hatt en nedgang i antall helt og delvis ledige den siste uken. Ser man på summen av antallet helt og delvis ledige var nedgangen større blant menn enn blant kvinner. 
Arbeidsledigheten er høyest blant personer i alderen 20 til 24 år, der 7,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Særlig menn i denne aldersgruppen har høy arbeidsledighet med 8,4 prosent. Arbeidsledigheten er lavest blant de under 20 år og de over 50 år, med henholdsvis 2,8 og 3,5 prosent. 
 

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet