I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende, og endringen fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.

NAV anslår at det er registrert omkring 4 000 flere helt ledige i januar 2019 enn det ville ha vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

Nedgang i ledigheten

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1 200 færre helt ledige i løpet av januar og 1 300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

– Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget relativt stabilt det siste året og lå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019, justert for brudd og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned det siste året, fra 3,2 prosent i februar 2018 til 2,9 prosent i januar 2019, justert for brudd og sesongvariasjoner.

Figur 1: Utviklingen i antall helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Brudd- og sesongjusterte tall

Antall-ledige0119

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Brudd- og sesongjusterte tall

Andel-ledige0119

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Når vi justerer for bruddet i statistikken, anslår NAV at antall helt ledige har gått ned med 4 700 sammenlignet med januar i fjor. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag, bygg og anlegg samt industriarbeid. Ser vi på geografiske forskjeller er det på Sør- og Vestlandet at ledigheten har gått mest ned.

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

Ved utgangen av januar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,3 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold og Vestfold har høyest ledighet i landet

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i januar med henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,7 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I januar ble det registrert 48 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 8 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 900), ingeniør- og ikt-fag (6 100) samt bygg og anlegg (4 500).

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.