Retningslinjer

 1. Stønad For å få stønad til tolking gjennom folketrygden, må det etter folketrygdloven § 10-7 f) og g) være døve, døvblinde eller hørselshemmede tolkebrukere med rett til tolking til stede.
 2. Tolkeoppsettet Videre må tolkeoppsettet og valg av tolker til arrangementet bli bestemt av den hjelpemiddelsentralen som har ansvar for arrangementet. Tolkeutgifter som ikke er avklart og avtalt før arrangementet, dekkes ikke gjennom folketrygden.
 3. To muligheter En arrangør som ønsker tolking ved sitt arrangement, har to muligheter:
  1. Enten kan man tilby et arrangement med tolking ved behov. Dette forutsetter at det melder seg deltakere med tolkebehov, og at fristen for å melde tolkebehov settes så tidlig at det blir praktisk mulig for NAV å skaffe tolker. Hvis tolkingen på denne måten er avklart og avtalt med NAV på forhånd, vil tolkingen kunne bli betalt gjennom folketrygden.
  2. Eller man kan tilby et arrangement generelt tilrettelagt med tolking. Dette forutsetter at man inngår avtale med NAV på forhånd, og at arrangøren påtar seg det økonomiske ansvaret for tolkingen.
 4. Andres tilgang til tolkingen Tolking som gjøres for én person, kan benyttes av og deles med flere – eventuelt med hele arrangementet. Dette er en vel innarbeidet praksis. Ønsker arrangøren slik «kringkasting» til flere, skal tolken imøtekomme dette, men arrangøren må klargjøre dette på forhånd slik at tolken kan møte forberedt.
 5. Språket Ved tolking på arrangementer der språket er et annet enn norsk, er det arrangørens ansvar, når det er nødvendig, å sørge for oversettelse til et språk NAVs tolketjeneste kan tolke fra. NAV tar først og fremst ansvar for simultantolking mellom norsk tegnspråk, norsk talespråk og norsk skriftspråk.
 6. Tidlig kontakt Det som er avgjørende for om tolkingen på et arrangement blir god, er at arrangøren så tidlig som mulig tar kontakt og oppretter en nær dialog med hjelpemiddelsentralen som har ansvar for arrangementet. Kontakten bør opprettes før programmet finner sin endelige form og i så god tid at det er mulig å finne frem til både de riktige tolkene og den tilstrekkelige mengden tolker til arrangementet. Kontakten er viktig for å ivareta hensynet til tolkene både før, under og etter arrangementet.

Tips for å tilrettelegge med tolking

For å tilrettelegge et arrangement med tolking, bør en arrangør ta hensyn til følgende:

Invitasjonen Som en del av informasjonen i invitasjonen, kan det stå: «Har du behov for tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede, oppgi dette ved påmeldingen.» Husk å si fra om konferansespråket, og om arrangøren eventuelt tar ansvar for oversettelse til et språk tolketjenesten kan tolke fra.

Ved påmelding Påmeldingsskjemaet må ha én avkryssingsboks med teksten: «Jeg har behov for tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede». Etter avkrysningsboksen må det være et felt for å utdype/beskrive behovet. Dette feltet bør bestå av følgende verdiliste:

 • Tegnspråk
 • Tegn som støtte til munnavlesning
 • Taktilt tegnspråk
 • Tegnspråk i begrenset synsfelt • Haptisk kommunikasjon
 • Taletolking
 • Skrivetolking
 • Annet

Det må være mulig å krysse av for flere valg samtidig og å skrive en utdypende fritekst ved avkrysning av valget «Annet».

Frist for tolkebestilling Å få til en tolkeløsning, og sikre at den blir god, krever tid. Kortere påmeldingsfrist enn 1 ½ – 2 måneder, kan gjøre det vanskelig å få til et godt tilrettelagt arrangement for tolkebrukere. Derfor: Ta tidlig kontakt med NAV for bestilling av tolk. Ikke vent til alt er på plass. Gi heller fortløpende informasjon.

Kartlegging av tolkebehov Som arrangør må man spørre foredragsholdere og andre om hvilket språk de vil benytte. Man må også engasjere seg i den universelle tilretteleggingen for syns- og hørselshemmede på arrangementsstedet fordi dette påvirker hvor stort tolkebehovet blir. Foredragsholdere må informeres om at det er tolk for døve, døvblinde og/eller hørselshemmede til stede, og at tolkene kan trenge foredrag o.l. på forhånd for å kunne forberede tolkingen. Arrangøren må sette en frist for å sende inn dette og så videresende dette til NAV. Tolkene må også kunne forberede seg til kunstneriske innslag og eventuelle overraskelser som ikke står i programmet. Som arrangør er det viktig å være oppmerksom på at gruppearbeid og parallellsesjoner kan medføre behov for flere tolker.

Jo før man som arrangør tar kontakt med tolketjenesten, jo større er muligheten for at man får til et samarbeid som kan gi et godt tilrettelagt arrangement for tolkebrukere.

Praktisk informasjon Ved arrangementer der det deltar tolkebrukere, må arrangøren ha en plan for varsling av brann. Videre kan det være hensiktsmessig å planlegge evt. behov for tolk ved akutt fare for liv og helse. Se www.nav.no for telefonnummer for din region.

Ved tolkede arrangement kan det være nødvendig å sjekke med arrangementsstedet om det finnes tilstrekkelig teknisk utstyr som kan driftes og eventuelt kobles til skrivetolkutstyr (bl.a. pc, mikrofoner, monitorer, skjerm(er), teleslynge og høyttaleranlegg). Det må også settes av nok plass til tolker, tolkebrukere og teknisk utstyr.

Ved arrangementer med tolkebrukere anbefaler vi at arrangør, tolkebrukere og tolker har kontaktinformasjon til hverandre i tilfelle det skulle dukke opp uforutsette tolkebehov.