Søke om tolk

Bruk skjemaet Søknad om tolk når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk. Dersom du for eksempel allerede har søkt og fått innvilget tolk i dagliglivet og får behov for tolk for å ta høyere utdanning eller i arbeid, må du søke på nytt.

Maksimal behandlingstid er fire måneder, men de fleste søknader avgjøres raskere. 

Bestille tolk

Bruk nettløsningen for å bestille tolk til et konkret oppdrag. Da sørger du for at tolketjenesten får nødvendige opplysninger for å kunne behandle bestillingen din raskt. Bestiller du tolk via nettløsningen, får du automatisk en kopi av bestillingen på e-post. I e-posten finner du også kontaktinformasjon til tolketjenesten om du får behov for å ta kontakt om bestillingen.

Ny nettløsning for å bestille tolk

Ny løsning rulles ut i hele landet frem mot nyttår etter følgende plan:

 • Troms og Finnmark, uke 20
 • Nordland, uke 38
 • Rogaland og Agder, uke 42
 • Vest-Viken, uke 44
 • Møre og Romsdal, uke 45
 • Innlandet, uke 45
 • Øst-Viken, uke 46
 • Vestfold og Telemark, uke 47
 • Vestland, uke 48
 • Trøndelag, uke 49
 • Oslo, uke 50

Når uken er kommet for din region kan du bestille tolk til deg selv via den nye bestillingsløsningen.

Skal du bestille tolk på vegne av en bruker som er bosatt i en region som har tatt den nye løsningen i bruk, kan du også bestille tolk her.

Bestille tolk

Du må logge deg inn med BankID, og kommer til en side hvor du kan:

 • bestille et nytt oppdrag
 • se en oversikt over alle dine bestillinger med status på bestillingene
 • kopiere en tidligere bestilling og lage ny
 • endre en bestilling, så lenge den har status som "åpen"
 • avlyse en pågående bestilling

Den nye tolkebestillingsløsningen er en moderne webapplikasjon utviklet for moderne nettlesere. Vi anbefaler derfor nyeste versjon av Chrome, Firefox, Opera, Safari eller Microsoft Edge. Visning i Internet Explorer vil ikke være optimal.

Betalingsansvar

Retten til tolk er hjemlet i flere lover og blir betalt av flere instanser. Etter folketrygdloven § 10-8 faller retten bort når tolking kommer inn under andre sektorers ansvarsområder.

 • Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste (poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole og universitet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.
 • Kommunen og fylkeskommunen dekker tolking i barne-, ungdoms- og videregående skole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9.
 • Helseforetaket dekker tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3
 • Domstolene dekker tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.
 • Politiet dekker tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17).

Når oppdraget ikke dekkes av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til den som skal betale for oppdraget.

Prioritering og tolk til oppdraget

Når du bestiller tolk, vurderer tolketjenesten oppdraget etter følgende prioritet

 1. akutt fare for liv og helse
 2. viktige hendelser i livet
 3. arbeid og utdanning
 4. dagliglivets gjøremål

Dersom oppdraget blir prioritert, gir vi oppdraget til én eller flere tolker. Valg av tolk og løsning avhenger av flere forhold, for eksempel

 • ditt ønske
 • oppdragets faglige krav og grad av alvorlighet
 • tolkens kvalifikasjoner
 • behov for kontinuitet
 • krav til habilitet og etikk
 • tilgjengelige tolkeressurser