Når skal det meldes?

Rutinen gjelder ved hendelse som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av en bruker eller annen persons helsetilstand og som har eller kan ha sammenheng med bruk av et hjelpemiddel. 

Rutinen gjelder både ved uhell (ikke personskade) og ulykke (personskade) når et trygdefinansiert hjelpemiddel er involvert.

Kommunen

Når ansatte i kommunen blir gjort kjent med uhell eller ulykke med et hjelpemiddel, skal den ansatte informere kommunal ledelse om hendelsen. Kommunal ledelse skal snarest melde fra om hendelsen ved å ringe til NAV Hjelpemiddelsentral.

Meldingen skal inneholde:

  • Navn på bruker
  • Type hjelpemiddel
  • Sted/adresse hvor hjelpemidlet befinner seg
  • Opplysninger om hendelse og sannsynlig årsak (basert på informasjonen kommunen har fått om hendelsesforløpet)

Kommunen lager i tillegg en skriftlig rapport som beskriver hendelsesforløpet. Rapporten sendes til NAV Hjelpemiddelsentral. 

Oppfølging av de involverte Kommunen har ansvar for å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Kommunen følger egne rutiner for oppfølging av involverte ved alvorlige hendelser. NAV Hjelpemiddelsentral kan inngå i denne oppfølging dersom de involverte ønsker det. Kommunen må da gi beskjed til NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV Hjelpemiddelsentral

Når ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentral blir gjort kjent med uhell eller ulykke med et hjelpemiddel, skal kommunal ledelse snarest bli informert om hendelsen. NAV Hjelpemiddelsentral skal gi kommunen nødvendige opplysninger om hvem som er berørt, hva som har skjedd og med hvilket utstyr. 

Meldingen skal inneholde:

  • Navn og adresse til involverte
  • Opplysninger om hendelse, konsekvenser og sannsynlig årsak (basert på informasjonen NAV Hjelpemiddelsentral har fått om hendelsesforløpet)

NAV Hjelpemiddelsentral skal også melde hendelsen til Statens legemiddelverk.

Oppfølging på skadestedet Når NAV Hjelpemiddelsentral får melding om et uhell eller ulykke med et hjelpemiddel, skal de sende en person som

  • sikrer skadestedet (skadet produkt skal isoleres/stenges og ikke røres før nødvendig dokumentasjon er foretatt)
  • bistår myndighetspersoner med relevante opplysninger i saken
  • skriver skaderapport og tar bilder
  • gir bruker et erstatningshjelpemiddel. Hvis det ikke er mulig å gi et erstatningshjelpemiddel, blir kommunal formidler involvert på samme måte som i vanlige hjelpemiddelsaker.