Kan det stiftes gjeld når søker er umyndig eller under vergemål?

Er den som søker under 18 år eller under vergemål, må foresatte eller verge sende gjeldsbrev og salgspant til Vergemålsmyndigheten hos Fylkesmannen. Fylkesmannen må godkjenne at den som søker pådrar seg gjeld. Skjema for søknad og mer informasjon du finner på vergemal.no.

Hva koster det?

Bilen må holdes fullkaskoforsikret uten forhøyet egenandel og alle servicer må følges. De månedlige utgiftene med å holde en slik bil er høyere enn gjennomsnittlige utgifter til bilhold. Det kan søkes om grunnstønad til drift av bil, men det dekker eventuelt kun en liten del av utgiftene.

Hvilket fabrikkmontert utstyr følger med bilen?

Bilene er prisforhandlet med standardutstyr. Du kan bestille annet utstyr fra leverandør, men dette må ikke gå på bekostning av bilombyggingen. Merk at ekstrautstyr kan gå ut over bilens totalvekt, og dermed påvirke antall tillatte seter i bilen.

Hvor mange seter får jeg?

NAV dekker inntil fem sitteplasser der det ikke går utover behovet for tilpassing og tilrettelegging. Type rullestol, hjelpemidler og vektbegrensning kan være med å avgjøre hvor mange sitteplasser bilen kan ha.

Kan jeg få støtte til firehjulstrekk?

Støtte til firehjulstrekk gis sjelden. I dagliglivet kan du velge å la bilen stå, for eksempel på dager med vanskelige kjøreforhold på vinterstid. Da kan drosje være et godt alternativ eller du kan vente med å kjøre til veiene er ryddet for snø. Det vil ha betydning for vår vurdering om du kjører selv eller er passasjer.

Vi kan legge større vekt på behov for firehjulstrekk om du får lån til bil til arbeid og utdanning enn hvis du får lån til bil i dagliglivet. Det er fordi du da har behov for å komme deg til og fra arbeid eller utdanning til faste tider, uansett vær og føreforhold. Det er forskjell på om den som søker om støtte til firehjulstrekk skal kjøre selv eller være passasjer.

Vil du søke om støtte til firehjulstrekk, må du dokumentere behovet når du søker om lån til bil. Til vurderingen trenger vi dokumentasjon på veiforholdene. Disse innhenter du fra kommunens tekniske etat.

Hvilke plikter har jeg når jeg har fått lån til spesialtilpasset kassebil?

Du må holde bilen forsikret i hele bruksperioden med full kasko uten forhøyet egenandel. Forsikringen må være registrert med tredjemannsinteresse med NAV Hjelpemiddelsentral som panthaver.

Du må følge anbefalt intervall for service og gjennomføre normalt vedlikehold på bilen. Du må også sørge for at bilen er EU-godkjent.

Bilen skal ikke benyttes til andre formål enn det den er gitt til. Det vil si at du ikke kan låne bort bilen til andre, uten at du selv er med eller at det gjøres ærender for deg. Du kan ikke benytte bilen til næringsvirksomhet.

Hva gjør jeg dersom bilen trenger reparasjon?

Du må selv dekke kostnader for reparasjoner som går ut over de garantier som billeverandøren gir. Gjenbruksbil fra NAV leveres med inntil 1 års garanti ut over garantitiden fra billeverandør.

Hva skjer etter 11 år?

Du må ikke levere inn bilen selv om den er 11 år. Du kan beholde den så lenge den blir brukt til det formålet den ble gitt for. Du disponerer likevel ikke bilen fritt etter 11 år. Det skal alltid gjennomføres gjeldsoppgjør når stønadsforholdet opphører.

Kan jeg ta bilen med til utlandet?

Har du fått innvilget spesialtilpasset kassebil kan du ta bilen med til utlandet i inntil tre måneder. Dersom du skal oppholde deg i utlandet mer enn disse tre månedene, må du søke bilsenteret om dispensasjon.

Her finner du øvrig informasjon om rettigheter i folketrygden ved flytting til utlandet.

Kan lånebeløpet påvirke min kredittverdighet?

Når du får stønad til trygdefinansiert kjøretøy sikret med tinglyst pant i bilen kan du få problemer med å handle på kreditt. Dette skyldes at kjøretøyet er registrert på deg. Pantelånet vil derfor bli tatt med i kredittvurderingen og kan gi negativt utslag.

Dersom dette er tilfelle for deg, bør du ta direkte kontakt med finansieringsinstitusjonen slik at dere kan se gjennom kredittsøknaden. NAV kan være behjelpelig med å dokumentere at pantelånet fra NAV er rente- og avdragsfritt.