Spesialtilpasset kassebil

Gjeldsoppgjør innebærer at lånet til spesialtilpasset kassebil gjøres opp. Dette skjer normalt ved at bilen leveres inn til NAV. Dersom NAV ikke vil bruke bilen på nytt, kan du velge å kjøpe ut bilen til fastsatt pris. Ved gjeldsoppgjør blir bilen verdivurdert. Dersom verdivurderingen avdekker et verditap som skyldes manglende service, reparasjon eller vedlikehold, vurderer vi om du må dekke dette. Dødsboet vil ikke bli holdt ansvarlig for dette verditapet.

NAV kan kreve gjeldsoppgjør ved mislighold av vilkårene. Du er pliktig til å informere oss dersom du slutter i arbeid eller utdanning. Vi vil da vurdere bilsaken din på nytt. Dersom du ønsker å gjennomføre gjeldsoppgjør før stønadsperioden er utløpt må du ta kontakt med oss. Det skal alltid gjennomføres gjeldsoppgjør dersom stønadsmottaker dør.

Tilskudd til bil

Gjeldsoppgjør innebærer at du må betale tilbake den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet. Tilskuddet er ikke knyttet til et bestemt kjøretøy, og gjelden kan dermed ikke gjøres opp ved å levere inn bilen.

NAV kan kreve gjeldsoppgjør ved mislighold av vilkårene. Du er pliktig til å informere oss dersom du slutter i arbeid eller utdanning. Vi vil da vurdere bilsaken din på nytt. Dersom du blir arbeidssøker må vi i hver enkelt sak vurdere om det skal gjennomføres gjeldsoppgjør. Dersom du går over til uføretrygd vil retten til tilskuddet opphøre.

Får du lån til en spesialtilpasset kassebil, og har innvilget tilskudd fra før, må du betale tilbake den delen av tilskuddet som enda ikke er avskrevet. Dersom du ønsker å gjennomføre gjeldsoppgjør før tilskuddsperioden er utløpt må du ta kontakt med oss.

NAV får et krav i dødsboet dersom tilskuddsmottaker dør i løpet av tilskuddsperioden. Kravet tilsvarer som hovedregel den delen av tilskuddet som ikke var avskrevet den datoen tilskuddsmottaker døde. Dødsbo bes ta kontakt med NAV Bilsenter.