Hvem kan søke?

Hovedregelen er at du kan søke om lån til en spesialtilpasset kassebil dersom du trenger å sitte i rullestol for å komme inn og ut av bil. 

Dersom du har så sterkt begrenset gangfunksjon at du er nær ved å oppfylle hovedregelen, men ikke er avhengig av heis eller rampe for å komme inn eller ut av bil, kan NAV vurdere om du likevel fyller vilkårene for lån til spesialtilpasset kassebil. Det må være nødvendig med kassebil for å kunne medbringe hjelpemiddel, eksempelvis en elektrisk rullestol.

I vurderingen av om du fyller vilkårene vil vi blant annet legge vekt på om du kjører selv eller skal sitte på i bilen det søkes om. Behovet må være oppstått på grunn av en fysisk funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 70 år.

Det kan også søkes om lån til en spesialtilpasset kassebil til de som har utagerende adferd i et slikt omfang at vedkommende må skjermes fra førermiljøet i bilen av trafikksikkerhetsmessige hensyn, og at det av den grunn er behov for en større bil.

Lånet kan gis både for å reise til og fra arbeid eller utdannelsessted og for å dekke nødvendig transportbehov i dagliglivet.

Transportbehov

Du må ha et transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil. Transportbehov som dekkes gjennom annet lovverk som skyss til skole eller til behandling blir ikke regnet med til transportbehovet. Turer som kan dekkes ved transporttjeneste, drosje eller ved hjelp av nær familie blir også trukket fra når vi vurderer om transportbehovet er stort nok til at vi kan gi lån til bil.

Hvilken bil får jeg?

Det gis i utgangspunktet lån til gjenbruksbil. Dersom det ikke finnes gjenbruksbiler som egner seg, kan du få lån til en ny bil. NAV har innkjøpsavtale for biler. Rammeavtalen for tilpassede kassebiler er tilgjengelig på hjelpemiddeldatabasen. Avtalen bestemmer hvilke bil som skal vurderes først. Du kan under gitte vilkår kjøpe en dyrere bil enn den du får innvilget. Du må da selv betale de ekstra kostnadene dette medfører.

Økonomisk behovsprøving

Behovsprøvingen avgjør hvor stor egenandel du må betale dersom du får lån til spesialtilpasset kassebil. Ingen må betale mer enn 150.000 kroner i egenandel.

Behovsprøvingen er basert på inntekt. Når vi gjennomfører behovsprøvingen tar vi utgangspunkt i alminnelig inntekt som vi regner om til grunnbeløpet. Vi bruker som hovedregel den siste avsluttede fastsettingen fra skatteetaten. Har du ektefelle eller samboer som du har felles barn med, blir deres fastsetting vurdert sammen med din. I vurderingen tar vi hensyn til om du forsørger ektefelle eller barn under 18 år.

Denne tabellen viser hvordan inntekt påvirker lån eller tilskudd til bil fra folketrygden.

Inntekter mellom Lån/tilskudd i prosent
0-3 G 100
3-3,5 G 80
3,5-4 G 70
4-4,5 G 60
4,5-5 G 50
5-5,5 G 40
5,5-6 G 20

 

Det er viktig å være klar over at hele egenandelen må betales inn før du kan få lån til bil. Du kan ikke få lån av NAV til å dekke egenandelen. Det kan derfor være nyttig å undersøke hvor stor egenandel du må betale før du søker om lån til bil.

Hvis du kan dokumentere at det er nødvendig med to biler i familien, for eksempel i forbindelse med arbeid, kan inntektsgrunnlaget for beregning av egenandel halveres.

Saksgang 

 • Du sender søknad og nødvendige vedlegg
 • Vi gir svar på søknaden
 • Dersom innvilgelse blir du kalt inn til møte på bilsenteret 
 • Du møter på bilsenteret sammen med kommunal terapeut
 • I møtet vurderer vi hvilken bil og hvilket spesialutstyr du skal få
 • Du tar kontakt med en bilforhandler dersom det skal bestilles ny bil
 • Bilforhandler sender oss prisskjema for den bilen som skal bestilles
 • Vi sender deg vedtak på innvilget bil og spesialutstyr sammen med akseptbrev 
 • Du returnerer undertegnet akseptbrev til oss 
 • NAV klargjør gjenbruksbil eller bestiller ny bil 
 • Du betaler eventuell egenandel 
 • Vi sender deg gjeldsbrev og salgspant til underskrift 
 • Du undertegner gjeldsbrev og salgspant 
 • Dersom du er mindreårig eller under vergemål, må du sende gjeldsdokumentene til Fylkesmannen for godkjenning
 • Undertegnet gjeldsbrev og salgspant sendes bilsenteret 
 • Bilen bygges om hos bilombygger 
 • Bilen godkjennes hos trafikkstasjonen 
 • Salgspant blir tinglyst 
 • Vi sender deg kopi av gjeldsbrevet
 • Du sørger for at bilen forsikres med tredjemannsinteresse 
 • Du får bilen utlevert hos bilforhandler eller bilombygger

Bytte av bil

Hovedregelen er at du kan få nytt lån til bil når bilen er minst elleve år. Er lånet gitt for reiser til arbeid eller utdanning, kan du søke om gjenanskaffelse når bilen er minst åtte år og har gått 150.000 km. Dersom helsen din har forandret seg så mye at den bilen du har ikke kan brukes lenger, kan du søke om nytt lån før tiden.

Ved behandling av søknaden vurderer bilsenteret alle vilkårene på nytt. Du må derfor gi utfyllende opplysninger om både funksjon og transportbehov selv om du har fått lån til bil fra før.