Rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år er brukt opp

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er bundet opp for 2020.

Ordningen er rammefinansiert. Rammen for 2020 var på 100 millioner kroner, etter at regjeringen styrket ordningen med 48 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Midlene er nå bundet opp i mottatte søknader. Søknader registrert inn fra og med 7. september må avslås på grunn av oppbrukt ramme. Det vil fortsatt være mulig å få reparert aktivitetshjelpemidler som allerede er utlevert.

Det vil igjen være mulig å søke om aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år i 2021.