Med skolehjelpemidler menes ethvert hjelpemiddel eller tiltak som kan bidra til å redusere praktiske problemer knyttet til skole og opplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Se

Elever med synshemning trenger en arbeidsplass med god og riktig belysning. Aktuelle tiltak for synshemmede kan være tilrettelegging av omgivelsene, bruk av hjelpemidler til orientering og alternativ kommunikasjon. Eleven kan ha behov for skrivehjelpemidler og hjelpemidler som forstørrer og leser tekst, for eksempel et tavlekamera (hjelpemiddeldatabasen.no).

Høre

Hørselshemmede elever har behov for tilrettelegging i klasserommet. Hørselshemning er alt fra redusert hørsel til total døvhet. Døve kan ikke oppfatte egen eller andres stemme og foretrekker tegnspråk som kommunikasjonsmiddel. Tunghørte kan ha varierende grad av hørselsrest. Teleslynge kan installeres, og et elektronisk hjelpemiddel som mikrofon vil forsterke lyden fra lærer til elev.

Kommunisere

Å kunne uttrykke seg og bli forstått er forutsetninger for en god relasjon med lærer og andre elever. Barn som ikke utvikler tale, kan bruke alternativ kommunikasjon, for eksempel tegnspråk eller tegn til tale.

En del barn med nedsatt hørsel eller som er døve, har tegnspråk som hovedspråk eller kanskje som eneste språk. Barna og familiene deres kan få opplæring og oppfølging ved de spesialpedagogiske kompetansesentrene og gjennom frivillige organisasjoner. Barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser kan ha nytte av å lære tegn til tale. Også de kan få opplæring gjennom spesialhelsetjenesten.

  • Om du ikke kan tegnspråk, kan du likevel kommunisere med barnet. Mange er flinke til å lese på munnen.
  • Fang barnets oppmerksomhet først.
  • Snakk tydelig i vanlig tempo.
  • Stå med ansiktet vendt mot den du snakker med.
  • For å opprettholde eller bedre funksjonsevnen kan barn med tegnspråk som førstespråk, få stønad til bildetelefon som trening, stimulering og aktivisering.

Statped, et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre, har mer informasjon om det å kommunisere med hørselshemmede.

Sitte

For elever med omfattende bevegelsesvansker, kan arbeidsstilling og støtteutstyr være avgjørende for å mestre skolearbeidet og motvirke belastningskader. Variasjon er viktig og eleven kan ha behov for flere stillingshjelpemidler. Løftehjelpemidler kan være nødvendig. Noen trenger å hvile i et eget rom på skolen.

Gjøre skolearbeid

Noen elever kan ha bruk for en bladvender. Andre kan trenge datautstyr til skolearbeidet. Ved overføring til pc er innholdet enklere å få tilgang til. Alternative innmatings og /eller presentasjonsenheter kan være til hjelp for elever som ikke kan bruke vanlig tastatur og mus. For eksempel kan eleven skrive med to brytere og skanningsteknikk ved å bruke skjermtastatur. Andre eksempler på tilpasset utstyr er bruk av fingerguide for å hindre feiltrykk. Hvis barnet trenger fast plassering av utstyret og standard festeanordninger ikke kan brukes, må egnet feste spesiallages.

Forflytte seg

Et tilpasset hev- og senkbart arbeidsbord ivaretar elevens behov for endret arbeidsstilling. Bordet skal passe sammen med arbeidstolen, og eventuelt andre stillingshjelpemidler som barnet bruker. Når barnet sitter i rullestol, må det være tilstrekkelig plass til å kjøre stolen i klasserom, fellesrom og ute. Heiser, løfteplattformer, trappeheiser og faste/bærbare ramper er eksempler på hjelpemidler som forenkler fremkommeligheten. Åpnere/lukkere for dører er nødvendig å installere.

Planlegge og huske

Elektroniske kalender- og minnesystemer kan hjelpe barnet til å få en forutsigbar skoledag og hjelp til å organisere skoleaktiviteter.