Hvem kan få hjelpemidler til fritidsaktiviteter, lek og trening?

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt. Hjelpemidler til lek og sport må være nødvendig og hensiktsmessig for en normal aktivitet og utvikling. Det legges stor vekt på den enkeltes individuelle behov.

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

Hva kan du få?

  • Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.
  • Spesiallaget utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
  • Spesialtilpasning av ordinært utstyr, det vil si påmontering av spesialutstyr eller ombygging av ordinært utstyr (gjelder også ortopediske hjelpemidler). Ordinært utstyr som skal tilpasses må anskaffes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen.

Eksempler på hjelpemidler:

Sykler

Folketrygden dekker kun spesialsykler, det vil si sykler som er spesielt tilpasset funksjonsnedsettelser. Det skal alltid vurderes om nødvendig ekstrautstyr kan monteres på en vanlig sykkel. I slike tilfeller må du selv kjøpe sykkelen, men du får støtte til ekstra utstyr.

Voksne over 26 år kan søke HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) om stønad til tandemsykkel etter folketrygdloven § 5-22.

Pulk

Pulk som er spesielt laget for funksjonshemmede kan dekkes. Det skal alltid vurderes om behov for støtteanordninger for rygg, sete og hode kan monteres på vanlig utstyr. Vanlig pulk, kjelke eller skikjelke dekkes ikke.

Terapiridning

Etter folketrygdloven § 5-22 kan det gis bidrag til dekning av utgifter til terapiridning for barn med alvorlig funksjonshemning. Terapiridningen må foregå i en rideskole under ledelse av fysioterapeut. Les mer på helsenorge.no.

Datahjelpemidler

Barn med store funksjonsnedsettelser som ikke har mulighet for normal sosial fungering og er avskåret fra å delta i aktiviteter barn i tilsvarende aldersgruppe deltar i, kan få støtte til datahjelpemiddel og programvare som aktiviseringshjelpemiddel.

Hva kan du ikke få?

  • Vanlig utstyr og sportsutstyr, for eksempel vanlig sykkel, sykkelvogn, pulk, kjelke og skikjelke
  • Ergometersykkel og andre treningssykler
  • Hjelpemidler til konkurransesport

Hjelpemidler i avlastningsbolig er et kommunalt ansvar.

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funskjonsevne.

Slik går du frem for å søke.

Reparasjon og vedlikehold

Når du har fått stønad til et hjelpemiddel er det viktig at du tar godt vare på hjelpemiddelet og passer på at det fungerer hensiktsmessig for deg. Vanlig vedlikehold er ditt ansvar.

Hjelpemiddelsentralen har et generelt reparasjonsansvar for folketrygdens hjelpemidler. Enklere reparasjoner henvises til kommunal vaktmester.

Les mer om reparasjon og vedlikehold.

Tilbakelevering

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, kan du derfor ta kontakt med kommunen for å gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir levert til hjelpemiddelsentralen.