Med heis mener vi trappeheis eller løfteplattform. Installering av heis kan gjøres på eksisterende trapp (trappeheis) eller i form av en løfteplattform mellom to etasjer. Trappeheis er ofte en dårlig løsning for bruker og kan være problematisk for andre som skal bruke trappa. Dersom det er mulig er det ønskelig med en mer praktisk, estetisk og varig løsning som ombygging av boligen til alt på ett plan.

Installering av rampe er et hyppig brukt hjelpemiddel for å kompensere for en høydeforskjell mellom bakkenivå og inngangsparti. Mange tilrettelegginger med rampe kan sannsynligvis gjøres annerledes ved å heve bakkenivået, og slik oppnå en mer estetisk, hensiktsmessig og ikke minst varig løsning på boligproblemet.

Tilskuddsordningen gjelder brukere som fyller kriteriene for å få heis og/eller rampe. Forutsatt at heisen eller rampen ikke installeres kan folketrygden sammen med Husbankens og kommunens ordninger bidra til at boligen blir tilrettelagt og bruker får den løsningen som han/hun mener best løser forflytningsproblemene.

Forutsetninger

 • For å få tilskudd i stedet for hjelpemiddel må du fylle kriteriene for å få heis og/eller rampe i henhold til Lov om folketrygd.
 • Utbetaling av tilskuddet forutsetter at hjelpemidlet (trappeheisen, løfteplattformen eller rampen) ikke blir installert.

Kriterier

Ved vurdering av tilskudd i stedet for et hjelpemiddel, skal tilskuddet

 • ikke erstatte allerede eksisterende ordninger fra Husbanken/kommunen
 • inngå i en felles finansieringsplan sammen med midler fra Husbanken/kommunen/privat bank
 • ikke tas med i beregningsgrunnlaget for brukers økonomi ved vurdering av om bruker kommer innunder Husbankens/kommunens ordninger. Tilskuddet fra folketrygden kommer i tillegg til andre ordninger. Totalt tilskudd fra folketrygden/Husbanken/kommunen skal ikke overstige totalkostnaden.
 • brukes for å løse brukers forflytningsproblemer i forhold til adkomst og/eller vertikale forflytningsproblemer inne i boligen - i eksisterende eller ny bolig
 • i større grad gi bruker alternative valgmuligheter enn dagens ordninger

Begrensninger

 • Tilskudd i stedet for hjelpemiddel gjelder kun for trappeheis, løfteplattform og rampe
 • Tilskuddet skal ikke overstige hjelpemidlets kostnad. Hjelpemidlets kostnad vurderes ut fra gjeldende rammeavtale. Moms inkluderes i hjelpemidlets kostnad.
 • Tilskuddet kan ikke brukes til kjøp/bygging av ny bolig eller som flyttetilskudd.

Tilskudd i stedet for heis

Tilskuddet for heis tilsvarer det heisen ville ha kostet om den ble installert.

Tilskudd i stedet for ramper

Det er to maksimum størrelser på tilskuddene til ramper:

 • Ett for ramper opptil 40 cm høydeforskjell Maksimumssatsen er kroner 29 700 kroner pluss mva (37 125 kroner med mva)
 • Ett for ramper over 40 cm høydeforskjell Maksimumssatsen er kroner 53 000 kroner pluss mva (66 250 kroner med mva)

Tilskuddsbeløpet skal ikke overstige den reelle kostnaden med å lage varig løsning. Utbetaling skjer vanligvis til kommunen som har ansvar for samordning av de ulike tilskuddene i din byggesak.