Hvem kan få datahjelpemidler?

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte kan du få spesialtilpasning av datautstyr. Det er en forutsetning at utstyret er nødvendig og hensiktsmessig.

Hva kan du få?

Det kan gis stønad til spesialtilpasning av datautstyr som gjør at du kan bruke standard utstyr hjemme hos deg selv, på arbeidsplassen eller på skolen. Spesialtilpasning kan være leselist, skjermleser, skjermstyring til syntetisk tale, med mer. Den som søker om spesialtilpasning må være sikker på at det ordinære datautstyret, som ikke dekkes av NAV, er mulig å spesialtilpasse, og at en slik tilpasning er hensiktsmessig. Hjelpemiddelsentralen i fylket kan gi råd om hvilket datautstyr som egner seg for spesialtilpasning.

Det kan gis stønad til spesielt tilrettelagt programvare. Dette er programmer som kompenserer for manglende ferdigheter og bedrer funksjonsevnen.

Standard datautstyr som inngår som en delkomponent i en hjelpemiddelløsning som er nødvendig for at du skal  kunne kommunisere, vil fortsatt kunne dekkes. Det er en forutsetning at alternativet er et dyrere kommunikasjonshjelpemiddel.

Barn under skolepliktig alder, skoleelever og personer som har fått innvilget utdanningstiltak fra NAV (tidligere yrkesrettet attføring) kan i noen tilfeller få låne ordinært datautstyr dersom krevende tilpasninger av datautstyr og hjelpemidler gjør det mer hensiktsmessig med en totalløsning.

Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker og har et dokumentert behov for PC eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 271 kroner til kjøp av PC eller nettbrett.Dokumentasjonen må være signert av PP-tjenesten, logoped eller lignende. Kontaktpersonen ved skolen må bekrefte at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. I begrunnelsen for søknaden skal det gis en generell beskrivelse av undervisningen, og hvorfor det er nødvendig med datahjelpemidler. Det skal oppgis et navn på oppfølgingsansvarlig.

Hva kan du ikke få?

NAV gir ikke tilskudd til standard datautstyr til andre enn grunnskoleelever med spesifikke lese- og skrivevansker. Datautstyr til bruk i arbeidslivet anses som en del av arbeidsgivers tilretteleggingsansvar.

Hvordan søker du?

De ansvarlige på den arenaen hjelpemidlet skal brukes bør involveres i søknadsprosessen. Trenger du tilpasning på arbeidsplassen, kontakter du lederen din. Er du elev er det naturlig å snakke med skolen, mens studenter kan kontakte konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter på lærestedet. Skal hjelpemidlet brukes hjemme, kan kommunens helsetjeneste eller skolen bistå.

Søknad om datautstyr skal alltid gå via kommunen dersom behovet dreier seg om grunn- og videregående skole eller om daglige gjøremål. Kommunen har ansvar for å utrede og begrunne søknaden og å koordinere hjelpen som gis. Hjelpemiddelsentralene gir kommunene bistand ved behov.

Samarbeidspartnere i saker som gjelder datautstyr kan være:

  • NAV Hjelpemiddelsentral
  • spesialisthelsetjenesten innen forskjellige områder kan bistå innen sitt spesialfelt
  • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Les mer om hvordan du søker.