Hjelpemiddelsentralene har et særskilt arbeidsrettet veiledningstilbud til følgende brukergrupper:

  • Synshemmede (blinde, svaksynte, andre synsproblemer)
  • Hørselshemmede (hørselstap av ulik grad, døve, døvblitte, andre hørselsproblem)
  • Mennesker med kombinert syns- og hørselstap
  • Brukere med hjerneskade (for eksempel hodeskade som følge av trafikkulykke, fall, slag mot hodet, hjerneslag, svulst på hjernen)

Vi ser på hvilke arbeidsoppgaver som kan passe for deg og behov for tilrettelegging. Vi bistår også arbeidsgivere med råd og veiledning.

Henvisning til arbeidsrettet veiledningstjeneste går via NAV-kontoret. For mer informasjon om tjenestetilbudet, ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

NAV Hjelpemiddelsentral gir også råd om tilrettelegging til andre brukergrupper, for eksempel personer med bevegelseshemning, lese- og skrivevansker eller som har problemer med hukommelse, tid, struktur og planlegging. Da er vi ofte en samarbeidspart med andre enheter i og utenfor NAV.