Formålet med stønadsordningen er å hindre at barn utvikler amblyopi. Mellom 1-3% av alle barn har amblyopi, eller en risiko for å utvikle dette, og omtrent to tredjedeler av disse har også anisometropi, enten alene eller i kombinasjon med strabisme. Briller til denne gruppen er å anse som et ledd i behandling av amblyopi.

Stønadsordningen «Briller til barn/ungdom under 18 år» opphørte 29.02.20, og ble erstattet av stønadsordningen «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi».

Statistikk fra forrige stønadsordning viser at langt flere enn 1-3% av alle barn har mottatt stønad til briller. Den nye stønadsordningen presiserer tydelig at formålet er briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi. Det er forventet at langt færre barn vil få stønad til briller enn tidligere.

Dårlig økonomi gir ikke grunnlag for å søke om stønad til behandlingsbriller. Dersom dårlig økonomi er årsaken til at det søkes dekning til utgifter til briller, må søker ta kontakt med lokalt NAV-kontor.

NAV har en annen stønadsordning hvor det kan gis stønad til briller/kontaktlinser. I tilfeller hvor barnet ikke oppfyller vilkårene for stønad til behandlingsbriller, ber vi derfor om at begrunner (optiker eller øyelege) vurderer om det foreligger stønadsrett til briller/kontaktlinser etter reglene for særskilte hjelpemiddelgrupper. Viser til vedlegg 7 til folketrygdloven § 10-7 a.

I den nye stønadsordningen er kriteriene som utløser stønad endret på bakgrunn av ny og bedre kunnskap om hvilke tilstander som gir økt risiko for amblyopi. Det skilles mellom ordinære og særskilte vilkår, og det skal søkes på enten ordinære eller særskilte vilkår. Alle søknader på særskilte vilkår krever optikerkompetanse og blir vurdert av optikere ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Visus, amblyogene risikofaktorer

Visus bør måles med en tavle som har logMAR oppbygning, og være hensiktsmessig med tanke på alder. Godkjente tavler er f.eks. LEA, HOTV eller Bailey-Lovie. 

Ensidig eller unilateral amblyopi er vanligst, og defineres ved at visus i det amblyope øyet er:

 • minst to linjer dårligere enn visus i det beste øyet

eller

 • én linje dårligere hvis det samtidig er minst én amblyogen risikofaktor tilstede.

Tosidig eller bilateral amblyopi defineres ved:

 • at visus er lavere enn logMAR 0,3 (tilsvarende desimalvisus 0,5 eller brøk 6/12)

eller

 • visus lavere enn logMAR 0,2 (tilsvarende desimalvisus 0,67 eller brøk 6/9), og det samtidig er minst én amblyogen risikofaktor tilstede.

Amblyogene risikofaktorer kan være:

 • manifest strabisme
 • anisometropi ≥ 1.0 D
 • astigmatisme ≥ 1.5 D
 • hypermetropi ≥ 4.0 D
 • familiehistorikk positiv for amblyopi eller strabisme
 • prematur < 37 uker
 • fødselsvekt < 2500

Listen er ikke uttømmende.

Utfylling av søknadsskjema

Ved feil utfylling av skjema vil saksbehandlingen ta lengre tid. Punkt 1, 6, 7 og 8 i søknaden skal alltid fylles ut. Punkt 2, 3, 4, og 5 fylles ut avhengig av sakstype.

Punkt 2, Ordinære vilkår:

Det skal krysses av på ett eller flere av kriteriene når det søkes på ordinære vilkår. Det er gitt brillestyrke som avgjør om kriteriene under ordinære vilkår er oppfylt, men likevel bør cycloplegisk refraksjon oppgis. Når kriteriet er manifest strabisme skal denne spesifiseres ved avkryssing. Vi ber om at det benyttes redigert søknadsskjema som har denne avkrysningen.

Hvis barnet har en manifest strabisme er det ikke satt en spesifikk styrkegrense, men brillestyrken må samsvare med anbefalt behandling for strabismen/amblyopien. Stønadsrett etter ordinære vilkår opphører den dagen barnet fyller 10 år. Barnet  må være medlem av folketrygden.

Punkt 3, Særskilte vilkår:

Barn inntil 10 år kan søke om stønad til briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi på særskilte vilkår, dersom det ikke kan krysses av på noen av alternativene for ordinære vilkår. Dette gjelder for eksempel dersom gitt brillestyrke er lavere enn 4,00 D, men cycloplegisk refraksjon er høyere og det faglig kan begrunnes at brillen som gis er nødvendig til behandling og/eller forebygging av amblyopi.

Personer som har fylt 10 år kan søke om stønad til behandling av amblyopi på særskilte vilkår. Hovedregelen er at amblyopibehandling regnes som avsluttet dersom visus har vært stabil i ett år eller mer. Endring i visus og/eller skjelevinkel bakover i tid må dokumenteres, i tillegg skal amblyogene risikofaktorer beskrives. Hvis begrunner (optiker eller øyelege) ikke har tilgang til tidligere visusmålinger, må disse innhentes av begrunner før søknad fremsettes.

Punkt. 5, Gjenanskaffelse/reparasjon:

Personer som ikke oppfyller vilkårene i den nye stønadsordningen har ikke rett til reparasjon eller gjenanskaffelse av briller, selv om de har fått briller dekket av NAV tidligere. I en overgangsfase gjør vi unntak på reparasjon for personer som har fått stønad til briller etter forrige stønadsordning. Unntaket forutsetter at personen er under 10 år på søknadstidspunktet, og overgangsperioden opphører 01.09.20. Punkt 1, 6, 7 og 8 i søknaden skal som nevnt innledningsvis alltid utfylles.

Når søknaden gjelder reparasjon skal kun årsaken til reparasjonen fylles ut i punkt 5 i søknadsskjema, og det er ikke nødvendig å krysse av for om det er briller på ordinære eller særskilte inngangsvilkår.

Slitte glass er å anse som reparasjon når det ikke er endring i styrke.

Når det ikke er noen endring i brillestyrke, kan optiker bekrefte behovet for behandlingsbriller for både reparasjoner og gjenanskaffelser, selv om det er øyelege som har bekreftet behovet ved første gangs undersøkelse. Dette gjelder også ved tap av briller og hvis personen har vokst fra innfatningen. Det anbefales som hovedregel at brillestyrken sjekkes på nytt dersom det har gått over et år siden forrige undersøkelse.

Ved gjenanskaffelse grunnet endring i styrke må endringen være over eller lik +/- 0,50D. Personer som har fylt 10 år må alltid sende inn ny fullstendig søknad som begrunner behovet særskilt.

Punkt. 6, Stønadstype:

Det er gitt brillestyrke som avgjør om stønad gis etter sats 1, sats 2 eller individuelt beløp, både ved stønad på ordinære og særskilte vilkår. Det skal ikke vedlegges kvittering eller pristilbud ved sats 1 og 2. 

Behandlingsbrille individuelt beløp:

NAV dekker rimeligste hensiktsmessige behandlingsbrille. NAV dekker glass med antirefleks og herding samt brilletilpasning. Stønadssatser ligger i den samlede oversikten over satser på nav.no.

Valg av glassindeks må samsvare med gitt brillestyrke. Ved bruk av progressive glass dekker ikke NAV individuelt/personalisert tilpasset glassdesign. Ut i fra oppgitt cylinder og addisjon, skal glassvalget gjenspeile rimeligste hensiktsmessige løsning.

Pristilbudet skal oppgi det beløpet som NAV kan dekke. Dersom pristilbudet ikke er i samsvar med kravet til at rimeligste hensiktsmessige behandlingsbrille skal velges, vil NAV Hjelpemiddelsentraler på selvstendig grunnlag fastsette individuelt beløp.

Dersom briller bestilles før søknaden er behandlet, bør optiker informere om hvilke stønadstype som er forventet.

Vedtaksbrev ved innvilgelse inneholder følgende informasjon:  «Du står fritt til å velge optikerbutikk, og du kan for egen regning velge dyrere briller enn fastsatt sats. Ved fastsettelse av individuelt beløp skal rimeligste hensiktsmessige briller legges til grunn, og NAV står fritt til å innhente eget pristilbud.»