Det haster

Nettopp fordi hjelpemidlet skal støtte barnets utvikling og gi følelse av mestring og deltakelse må formidlingen skje raskt. Barns hjelpemidler kan være knyttet til årstider og sesonger. Derfor er det nødvendig at hjelpemidlene kommer til rett tid.

Barn har rett til individuell plan

For barn med sammensatte behov kan individuell plan erstatte vanlig søknad. Planen må gi informasjon om barnets funksjonsnivå, medisinske opplysninger, barnets behov, mål og forslag til tiltak. Behovet for hjelpemidler må kunne leses ut av planen.

Foreldrene er eksperter

Ingen kjenner barnet bedre enn foreldrene. Foreldres erfaring og kunnskap er avgjørende i samarbeidet med fagpersoner i kommune og hjelpemiddel-sentral for å øke treffsikkerheten i vurdering og valg av hjelpemidler.

Lytt til barnets ønsker

Barnet må bli hørt og få si sin mening om hjelpemidler. Jo mer en lytter til barnets ønsker, desto større er sjansen for at bruken av hjelpemidlet blir knyttet til meningsfulle aktiviteter og brukt i naturlige sammenhenger.

Husk hjelperens behov

Pårørende og andre støttepersoner hjelper ofte barnet i løpet av døgnet. For å lette arbeidet kan det være nødvendig med avlastende hjelpemidler.

Sjeldne diagnoser

Tilstanden er medfødt og personen har ofte sammensatte funksjonsvansker med behov for tverrfaglig og tverretatlige tiltak. Brukere og pårørende kan ta kontakt med de mange etablerte kompetansesentrene. Nettadressen til disse finnes i egen lenkesamling på familienettet.no/kompetansesentra for sjeldne funksjonshemninger. Lenke til familienettet finner du her til høyre under relatert informasjon.

Koordinering av samarbeid og tiltak

Barn og foreldre bidrar til viktig samarbeid med mange fagpersoner. Mange tiltak og tjenester forutsetter koordinering for å fungere tilfredsstillende.

Fast kontaktperson

Familier som har barn med omfattende funksjonsnedsettelser kan få fast kontaktperson fra hjelpemiddelsentralen i eget fylke