Barn

Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte langsomt og mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen.

Barn og hjelpemidler

Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte langsomt og mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen.

Barn og bevegelsesvansker

Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte langsomt og mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen.

Barn og synsvansker

Skal synet fungere optimalt, må det ha gjennomgått en normal utvikling og sluppet unna alvorlige øyesykdommer, skader eller annet som kan gi negativ påvirkning.

Barn og hørselsvansker

Barn prøver ofte å skjule nedsatt hørsel. De bruker ulike strategier, som å gjette, munnavlese, bruke venner, eller late som de hører. Funksjonshemningen blir lite synlig, og tilrettelegging blir ikke i gangsatt.

Barn og vansker med tale og språk

Å kunne uttrykke seg og bli forstått er nært knyttet til opplevelse av selvstendighet, respekt og egenverdi. Barn som ikke utvikler tale innenfor det som anses for normal talespråkutvikling, kan bruke ulike samtalehjelpemidler for nærkommunikasjon.

Barn og hjelpemidler i hjemmet

Barn trenger mye tid og oppmuntring for å delta og ta ansvar for gjøremålene sine selv. Det er lett for foreldre og hjelpere å bevisst eller ubevisst overta ansvaret. Men barn er oftest interessert i å klare seg på egenhånd. "Jeg kan og vil" er et godt utgangspunkt for å la barnet ta del i dagligdagse aktiviteter.

Barn og fritid

Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn. Hele kroppen er med: bevegelse, tanke, språk og sanseapparat uansett funksjonsnedsettelsene.

Briller og kontaktlinser

Personer med noen øyetilstander eller alvorlig sykdom/lidelse som går utover synet kan få støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt risiko for å utvikle amblyopi, eller som har utviklet amblyopi, søke om briller/kontaktlinser til forebygging eller behandling.