Bestille tolk

 • bestille et nytt oppdrag
 • se en oversikt over alle dine bestillinger med status på bestillingene
 • kopiere en tidligere bestilling og lage ny
 • endre en bestilling, så lenge den har status som "åpen"
 • avlyse en pågående bestilling
 • Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste (poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole og universitet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.
 • Kommunen og fylkeskommunen dekker tolking i barne-, ungdoms- og videregående skole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9.
 • Helseforetaket dekker tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3
 • Domstolene dekker tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.
 • Politiet dekker tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17).
 1. akutt fare for liv og helse
 2. viktige hendelser i livet
 3. arbeid og utdanning
 4. dagliglivets gjøremål
 • ditt ønske
 • oppdragets faglige krav og grad av alvorlighet
 • tolkens kvalifikasjoner
 • behov for kontinuitet
 • krav til habilitet og etikk
 • tilgjengelige tolkeressurser