Bestille tolk

Du må søke og ha fått innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede før du kan bestille tolk til konkrete oppdrag.

Søke om tolk

Bruk skjemaet Søknad om tolk når du skal søke om tolk første gang og ved endringer i behovet for tolk. Dersom du for eksempel allerede har søkt og fått innvilget tolk i dagliglivet og får behov for tolk for å ta høyere utdanning eller i arbeid, må du søke på nytt.

Maksimal behandlingstid er fire måneder, men de fleste søknader avgjøres raskere. 

Ny nettløsning for å bestille tolk

Nå kan du bestille tolk via den nye bestillingsløsningen. Du benytter også denne løsningen om du skal bestille tolk på vegne av andre.

Bestille tolk

Du må logge deg inn med BankID, og kommer til en side hvor du kan:

 • bestille et nytt oppdrag
 • se en oversikt over alle dine bestillinger med status på bestillingene
 • kopiere en tidligere bestilling og lage ny
 • endre en bestilling, så lenge den har status som "åpen"
 • avlyse en pågående bestilling

Den nye tolkebestillingsløsningen er en moderne webapplikasjon utviklet for moderne nettlesere. Vi anbefaler derfor nyeste versjon av Chrome, Firefox, Opera, Safari eller Microsoft Edge. Visning i Internet Explorer vil ikke være optimal.

Betalingsansvar

Retten til tolk er hjemlet i flere lover og blir betalt av flere instanser. Etter folketrygdloven § 10-8 faller retten bort når tolking kommer inn under andre sektorers ansvarsområder.

 • Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste (poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole og universitet) og dagligliv. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 10-7.
 • Kommunen og fylkeskommunen dekker tolking i barne-, ungdoms- og videregående skole. Dette er hjemlet i opplæringslova § 2-6 og § 3-9.
 • Helseforetaket dekker tolking ved innleggelse og opphold på sykehus. Dette er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3
 • Domstolene dekker tolking ved rettsforhandlinger. Dette er hjemlet i domstolloven § 137.
 • Politiet dekker tolking ved henvendelser fra politiet. Dette er en følge av forvaltningslovens regulering av plikter og rettigheter i all offentlig saksbehandling (§ 11 og § 17).

Når oppdraget ikke dekkes av folketrygden, trenger NAV organisasjonsnummer, fakturareferanse og kontaktinformasjon til den som skal betale for oppdraget.

Prioritering og tolk til oppdraget

Når du bestiller tolk, vurderer tolketjenesten oppdraget etter følgende prioritet

 1. akutt fare for liv og helse
 2. viktige hendelser i livet
 3. arbeid og utdanning
 4. dagliglivets gjøremål

Dersom oppdraget blir prioritert, gir vi oppdraget til én eller flere tolker. Valg av tolk og løsning avhenger av flere forhold, for eksempel

 • ditt ønske
 • oppdragets faglige krav og grad av alvorlighet
 • tolkens kvalifikasjoner
 • behov for kontinuitet
 • krav til habilitet og etikk
 • tilgjengelige tolkeressurser