Opplæring i daglige aktiviteter på folkehøyskole

Hvis du har behov for opplæring i dagliglivets aktiviteter, kan du søke om stønad til ekstrautgifter  på folkehøyskole.

Hvem kan få dekket ekstrautgifter for å gå på folkehøyskole?

Ordningen er for deg med behov for opplæring i daglige aktiviteter som for eksempel av- og påkledning, matlaging, å ivareta personlig hygiene eller grunnleggende samhandling og interaksjon med andre mennesker. Dersom disse ferdighetene ikke kan læres gjennom tiltak som kommunen har ansvar for, kan du få dekket ekstrautgiftene ved folkehøyskolen gjennom denne ordningen. Opplæringen som du får på folkehøyskolen må være nødvendig for at du skal bli mer selvhjulpen. 

Hva dekker folketrygden?

Du må selv betale de ordinære bo- og oppholdsutgiftene. Du kan få dekket utgifter som overstiger dette. 

Du kan vanligvis få stønad til folkehøyskole i ett år. I spesielle tilfeller kan du få stønad i to år. Det andre året dekkes kun hvis du ikke har gjennomført det første året som forventet.

Reiseutgifter mellom skole og hjemmet kan dekkes ved skolestart og skoleslutt, og når skolen stenges, som for eksempel ved jul og påske.
Les mer om dekning av reiseutgifter.

Hvordan søker du?

Du eller dine foresatte må søke. Vi anbefaler at du kontakter folkehøyskolen som kan hjelpe deg med å søke. Bruk søknad om stønad til ekstrautgifter på folkehøyskole (skjema NAV 10-07.24).