Melding om uhell og ulykke

  • Navn på bruker
  • Type hjelpemiddel
  • Sted/adresse hvor hjelpemidlet befinner seg
  • Opplysninger om hendelse og sannsynlig årsak (basert på informasjonen kommunen har fått om hendelsesforløpet)
  • Navn og adresse til involverte
  • Opplysninger om hendelse, konsekvenser og sannsynlig årsak (basert på informasjonen NAV Hjelpemiddelsentral har fått om hendelsesforløpet)
  • sikrer skadestedet (skadet produkt skal isoleres/stenges og ikke røres før nødvendig dokumentasjon er foretatt)
  • bistår myndighetspersoner med relevante opplysninger i saken
  • skriver skaderapport og tar bilder
  • gir bruker et erstatningshjelpemiddel. Hvis det ikke er mulig å gi et erstatningshjelpemiddel, blir kommunal formidler involvert på samme måte som i vanlige hjelpemiddelsaker.