Klikk på knappen og gå til veiviseren. Der finner du det du trenger å vite om økonomisk sosialhjelp og andre muligheter. Eller les om økonomisk sosialhjelp under.

Veiviser for økonomisk sosialhjelp

Hva er økonomisk sosialhjelp?

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Hvem kan få?

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du

 • oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
 • ikke ha tilstrekkelig med penger til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

Hva kan du få?

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. 

Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp. Noen kommuner har i tillegg egne veiledende satser.

Hvordan søker du?

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler på hva du må legge ved søknaden:

 • legitimasjon
 • gyldig oppholdstillatelse
 • skattemelding (tidligere selvangivelsen) 
 • fastsetting/skatteoppgjør
 • lønnslipp
 • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
 • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
 • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
 • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

Andre aktuelle tjenester

Du kan også ha rett på bostøtte. Se Husbankens nettsider for mer informasjon om hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i situasjonen din som kan påvirke beregning av det beløpet du får utbetalt fra NAV, må du straks melde fra til NAV.

Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

Utbetalinger

Den enkelte kommune bestemmer utbetalingsdatoer. Se vedtaksbrevet ditt for mer informasjon om utbetaling. Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.