Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

 • arbeidsretta aktivitetar
 • utdanning og opplæring
 • tett individuell oppfylging og rettleiing
 • vere i yrkesaktiv alder og ha vesentleg nedsett arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfylging
 • ha ingen eller svært avgrensa ytingar frå NAV
 • ha gjennomgått ei arbeidsevnevurdering
 • ha lovleg opphald og fast bustad i Noreg
 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltek i programmet er 2 gonger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
 • Du kan ha rett til tilleggsstønader.
 • Har du barn får du eit barnetillegg.
 • Dersom du har eigen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betalar skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.