Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Et Kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • utdanning og opplæring
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må

 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hva kan du få?

 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Du kan ha rett til tilleggsstønader.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.

Hvor lenge kan du få?

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år.

NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Utbetalinger

Utbetalingsdato kan variere fra kommune til kommune. Les mer om utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.