Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • utdanning og opplæring
 • tett individuell oppfølging og veiledning
 • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
 • ha behov for tett oppfølging
 • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
 • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
 • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
 • Kvalifiseringsstønaden du får når du deltar i programmet er 2 ganger grunnbeløpet (G).
 • Er du under 25 år får du 2/3 av full stønad.
 • Du kan ha rett til tilleggsstønader.
 • Har du barn får du barnetillegg.
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte.
 • Du betaler skatt av stønaden.
 • Du har krav på ferie.