Motregning i skattepenger til gode gjøres uavhengig av gjeldende betalingsordning eller trekk i saken din og er hjemlet i bidragsinnkrevingsloven § 14.

Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet.

Forhåndsvarsel

NAV Innkreving sender forhåndsvarsel om skattemotregning i alle saker hvor det er gjeld. Dette skjer selv om du har inngått avtale om betalingsordning, om det er besluttet trekk i saken eller det ikke er aktiv tvangsinnkreving i saken din. Du kan ikke klage på forhåndsvarselet, men du kan klage når motregningen er gjennomført. Klagefristen er en måned etter at motregningen er gjennomført (bidragsinnkrevingsloven § 23 annet ledd).

Gjennomføring av skattemotregning

Selve motregningen gjennomføres av din lokale kemner/skatteoppkrever. NAV Innkreving sender automatisk krav om motregning til Skatteetaten når du har gjeld hos oss og kan ikke trekke dette tilbake etter det er sendt. Flere kreditorer kan samtidig motregne i skattepenger til gode.

NAV Innkreving har ingen informasjon om vi mottar skattepenger, hvor myebeløpet someller når det motregnes før vi mottar innbetaling fra din lokale kemner/skatteoppkrever.

Når motregningen er gjennomført får du et orienteringsbrev fra kemneren/skatteoppkreveren om hvor det fremgår hvem som har motregnet i skattepenger du har til gode og hvor mye hver kreditor har motregnet.

NAV Innkreving har ingen informasjon om beløpet som motregnes før vi mottar innbetaling.

Klage på gjennomført skattemotregning

Du skal ha igjen nok penger til livsopphold og nødvendige utgifter den måneden du skulle hatt skattepengene utbetalt (beslagstidspunkt), jamfør dekningsloven § 2-5. Dersom du trenger skattepengene for å ha noe å leve avtil nødvendige utgifter, for eksempel fordi du er helt uten inntekt, er dette en grunn til å sende en klage på gjennomført motregning.

Utgifter til ferie, sparing, private lån eller annen gjeld anses ikke som nødvendige utgifter, og er derfor ikke grunn nok for å få tilbakebetalt skattepengene.

Krav til dokumentasjon

I skjemaet på Altinn finner du informasjon om hva som kreves av dokumentasjon ved å trykke på spørsmålstegnene ved siden av hver utgiftspost. Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på utgifter må gjelde for den måneden motregningen blir gjennomført. For eksempel betyr dette at dersom du har blitt skattemotregnet i juni, er det inntekter og utgifter i juni som skal dokumenteres. Du kan lese mer om generelle krav til dokumentasjon under "Jeg vil klage på trekk i inntekt".

Sende klage på skattemotregning

Du kan klage ved å sende inn skjemaet "Klage på motregning" (RF-1373) via Altinn.no. Ved klage på gjennomført skattemotregning, må du dokumentere husstandens inntekter og utgifter den måneden motregningen ble gjennomført. Klagefristen er en måned etter at motregningen er gjennomført.