Om NAV Innkreving

 • å kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utland
 • å kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV
 • å kreve inn andre krav fra inn- og utland
 • frivillig betaling
 • trekk i lønn hos arbeidsgiver
 • trekk og avregning i ytelser fra NAV
 • trekk i forsørgertillegg fra forsvaret
 • motregning i skatt, mva., etterbetalinger fra NAV og landbrukstillegg
 • utleggspant i formuesgoder (fast eiendom, konto, fondsaktiver, aksjer, obligasjoner)
 • utleggspant via lokal namsmann (bil, båt og annet løsøre)
 • krav i konkurs- og dødsbo
 • anmeldelser
 • passbeslag
 • krav i konkurs- og dødsbo

Fakta

 • Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland
 • Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker
 • Feilutbetalt bidragsforskudd
 • Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker
 • Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom
 • Etteroppgjør for mye utbetalt AFP og uføretrygd
 • Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register
 • Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti
 • Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere (GFF)
 • EØS dagpengekrav (NAVI sender refusjonskrav til utenlandsk myndighet, dvs. hjemlandet til de borgere av EØS-land som oppholder seg i Norge og som har rett til å få utbetalt dagpenger i Norge)
 • Misligholdte billån gitt av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Feilutbetalte ytelser av utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge
 • Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen