Om NAV Innkreving

NAV Innkreving er en del av Skatteetaten og er ansvarlig for å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalinger etter til vedtak fra NAV. At NAV Innkreving er en del av Skatteetaten har ikke noen betydning for saken din.

Vår hovedkanal for kommunikasjon er Altinn.no. Altinn gir en sikrere og raskere måte å sende informasjon på. Det er viktig at du benytter deg av riktig skjema for riktig behandling av henvendelsen din. Du kan benytte deg av følgende skjema: 

Ved å benytte deg av ovenstående lenker kommer du til skjemasiden på Altinn.no. Du må deretter velge "Start tjeneste" og logge inn på Altinn med BankID eller annen elektronisk ID. Dersom du ikke har norsk personnummer, finner du hvordan du kan logge inn uten fødselsnummer/D-nummer på Altinn.no.

Skjemanummer på altinn.no står i parentes bak skjemaene. Dersom du vil søke på skjemaet direkte i søkefeltet på www.altinn.no er det tilstrekkelig å benytte seg av tallene (for eksempel 1370).

NAV Innkreving er kun ansvarlig for innkrevingen av krav fastsatt av NAV. Alle spørsmål som gjelder vedtak om underholdsbidrag eller tilbakekreving av feilutbetalt ytelse må rettes til den NAV-enheten som har fattet vedtaket.

NAV Innkreving har som oppgave:

 • å kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utland
 • å kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV
 • å kreve inn andre krav fra inn- og utland

Om innkreving av bidrag

NAV Innkreving krever inn bidrag i saker fastsatt av NAV, og i saker der det er inngått privat avtale.

Det koster ingenting å la innkrevingen gå via NAV Innkreving selv om det er inngått privat avtale.

NAV Innkreving formidler bidraget mellom partene.

Mandat / virkemidler

Bidragsinnkrevingsloven av 29.april 2005 regulerer arbeidet til NAV Innkreving. Loven gir NAV Innkreving særnamsmannsmyndighet med anledning til innkreving av bidrag og bidragsgjeld i misligholdte saker. Samme myndighet gjelder for innkreving av for mye utbetalte trygdeytelser.

At NAV Innkreving har særnamsmannsmyndighet betyr at vi har anledning til å ilegge trekk i lønn/ytelse eller ta utleggspant uten å måtte sende saken til din lokale namsmann.

NAV Innkreving benytter seg av følgende virkemidler i sitt arbeid:

 • frivillig betaling
 • trekk i lønn hos arbeidsgiver
 • trekk og avregning i ytelser fra NAV
 • trekk i forsørgertillegg fra forsvaret
 • motregning i skatt, mva., etterbetalinger fra NAV og landbrukstillegg
 • utleggspant i formuesgoder (fast eiendom, konto, fondsaktiver, aksjer, obligasjoner)
 • utleggspant via lokal namsmann (bil, båt og annet løsøre)
 • krav i konkurs- og dødsbo

I tillegg har NAV Innkreving i enkelte tilfeller mulighet til å benytte spesielle virkemidler som anmeldelse og passbeslag:

 • anmeldelser
 • passbeslag
 • krav i konkurs- og dødsbo

Øvrig informasjon

NAV Innkreving er ansvarlig for flere ulike kravtyper, disse er spesifisert i faktaboksen nedenfor. NAV Innkreving gikk over til Skatteetaten den 1. april 2018. I en overgangsfase er navnet fremdeles NAV Innkreving. Adresse, telefonnummer og kontonummer for innbetalinger endres ikke.

Skatteetaten er nå behandlende etat. Innkrevingen gjøres fortsatt av NAV Innkreving (i loven kalt Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav) og reguleres i bidragsinnkrevingsloven.

Kontaktinformasjon: Vi anbefaler elektronisk kommunikasjon via www.altinn.no. Lenker til de ulike skjemaene våre finner du lengre opp på siden.

Dersom du ikke har anledning til å benytte deg av www.altinn.no, kan du kontakte oss på følgende måter:

Per post til:
NAV Innkreving
9917 KIRKENES

Per telefon: 21 05 11 00. Våre åpningstider på telefon er hverdager (man-fre) fra kl 09.00 til 15.00.
Vi har ikke mulighet for kommunikasjon via e-post.

Fakta

NAV Innkreving har ansvar for innkreving av:

 • Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland
 • Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker
 • Feilutbetalt bidragsforskudd
 • Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker
 • Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom
 • Etteroppgjør for mye utbetalt AFP og uføretrygd
 • Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register
 • Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti
 • Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere (GFF)
 • EØS dagpengekrav (NAVI sender refusjonskrav til utenlandsk myndighet, dvs. hjemlandet til de borgere av EØS-land som oppholder seg i Norge og som har rett til å få utbetalt dagpenger i Norge)
 • Misligholdte billån gitt av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Feilutbetalte ytelser av utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge
 • Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen