Har du fått flere brev fra NAV Innkreving, skal trekk gjennomføres i henhold til sist daterte brev.

Trekk som gjelder bidragskrav har ingen tidsbegrensning og har prioritet foran andre trekk. Dersom den ansatte er pålagt trekk fra flere kreditorer skal trekk til bidragskrav gjennomføres først.

Trekk skal gjennomføres selv om dette medfører at den ansatte ikke får utbetalt lønn. Den ansatte skal ikke få negativ lønn som følge av trekket. Dersom hele trekkbeløpet ikke kan trekkes må du som arbeidsgiver informere NAV Innkreving om hvilket beløp som blir innbetalt. Dette for å unngå unødvendige purringer. Dersom du ikke innbetaler i henhold til trekkpålegg eller gir NAV Innkreving beskjed om årsak til manglende innbetaling, kan du som arbeidsgiver stilles ansvarlig for manglende innbetaling av trekk.

Dersom arbeidsforholdet eller oppdraget til arbeidstakeren opphører, må dere melde fra om dette og oppgi datoen for opphøret. Bruk svarslippen som følger med trekkpålegget eller vårt kontaktskjema på Altinn.no. Videre må dere melde fra dersom adressen eller organisasjonsnummeret til bedriften blir endret.

Betaling av trekkpålegg

NAV Innkreving sender ikke giroer for innbetaling av trekk.

Trekkpålegg som gjelder bidragskrav betales til vårt bankkontonummer 8276 01 00435 innen den 25.

hver måned med KID som fremkommer av tilsendt trekkpålegg.

Trekkpålegg som gjelder andre kravtyper betales til vårt bankkontonummer 8276 03 00256 i henhold til frist og med KID som fremkommer på tilsendt trekkpålegg.

Dersom du har innbetalt til NAV Innkreving uten at dette er trukket fra den ansatte, kan du søke om å få beløpet tilbakebetalt fra NAV Innkreving. Du må sende inn en skriftlig henvendelse for at NAV Innkreving kan gjøre en vurdering. Henvendelsen sendes via kontaktskjema. Du må legge ved dokumentasjon på hvilket trekk som faktisk er gjennomført med kopi av lønnsslipper for arbeidstaker.

Retningslinjer for trekket

1. Dere kan trekke i alle typer godtgjørelse for personlig arbeid fra og med den måneden trekket blir iverksatt.

2. Dere kan ikke endre trekket uten at dere får skriftlig melding fra NAV Innkreving.

3. Som arbeids-/oppdragsgiver er dere ansvarlig for beløp som ikke er trukket i samsvar med trekkpålegget (tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22).