Slik sender du inn en klage på trekk i inntekt

Når vi behandler klager på størrelsen på ilagt trekk forholder vi oss til dekningsloven § 2-7, som sier at husstanden skal ha tilstrekkelige midler til det som med rimelighet trengs til livsopphold, bolig og andre nødvendige utgifter etter gjennomført trekk. For å vurdere utgiftene dine er NAV Innkreving avhengig av at du dokumenterer hvilke utgifter du har, samt at disse er nødvendige. Utgifter som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt hensyn til i behandlingen.

Livsoppholdssatsene henter vi fra forskrift om livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning. Se mer om hvilke satser som gjelder for din husstand. Livsoppholdssatsen omfatter ordinære utgifter til varer og tjenester som mat, klær, strøm, telefon, internett, tv og strømmetjenester, transport, innbo- og reiseforsikring, fritidsaktiviteter, dyrehold og ordinære helseutgifter. Disse utgiftene vil ikke bli tatt særskilt hensyn til ved behandling hos oss og vi trenger derfor ikke dokumentasjon på disse utgiftene. Vi gjør oppmerksom på at dersom du bor utenfor Norge vil satsene tilpasses kostnadsnivået i det landet du oppholder deg i.

Ved klage på ileggelsen av trekk må du begrunne hvorfor du mener at trekket er feil ilagt eller at det er startet tvangsinnkreving i saken. Dette gjelder for eksempel dersom du har betalt gjeldende betalingsordning. Du kan klage ved å sende inn skjemaet "Klage på påleggstrekk eller beløp" (RF-1370) via Altinn.no. Når du klager på størrelsen på trekkbeløpet må du dokumentere husstandens inntekter og utgifter. 

Dersom du ikke har mulighet til å benytte Altinn

Dersom du ønsker å dokumentere inntektene og utgiftene dine etter å ha mottatt et varsel om tvangsinnkreving eller vil klage på et allerede eksisterende trekk kan du sende inn en skriftlig klage til oss direkte per post til NAV Innkreving, 9917 Kirkenes. Dersom du ønsker å få tilsendt opplysningsskjema om økonomi for innkreving kan du ta kontakt med oss for å få tilsendt skjemaet.

Krav til dokumentasjon

I skjemaet på Altinn finner du informasjon om hva som kreves av dokumentasjon ved å trykke på spørsmålstegnene ved siden av hver utgiftspost.

Har du samboer/ektefelle, eller det er flere voksne i husstanden, legger NAV Innkreving til grunn at dere deler på husstandens felles utgifter. Vi gjør oppmerksom på at NAV Innkreving av hensyn til personvern ikke har tilgang til opplysninger om personer som ikke er part i saken hos oss. Dette betyr at inntekten til ektefelle/samboer må dokumenteres. Dersom vi ikke mottar dokumentasjon på ektefelles/samboers inntekt vil husstandens utgifter deles på to.

Inntekt dokumenteres med kopi av lønns- eller utbetalingsslipper for de tre siste månedene. Hvis samboer/ektefelle ikke har inntekt, må du dokumentere dette med en bekreftelse fra NAV. Bekreftelsen må vise at hun/han ikke mottar noen ytelse og ikke er registrert med arbeidsgiver. Hvis samboer/ektefelle:

  • går på norskkurs må du i tillegg sende inn bekreftelse på deltakelse, samt vedtak om innvilgelse av/avslag på introduksjonsstønad
  • er student må du i tillegg sende inn bekreftelse på studieplass, samt vedtak om innvilgelse av/avslag på studiestøtte fra Lånekassen
  • har søkt om økonomisk stønad må du sende inn vedtak om avslag/innvilgelse

Boutgifter må alltid dokumenteres. Dokumentasjonen på boliglån må klart vise lånets terminbeløp, formål, nedbetalingstid og hvem som er eier av lånet. Utgifter til husleie dokumenteres med en fullstendig husleiekontrakt eller spesifisert faktura. Dersom NAV Innkreving ikke mottar tilstrekkelig dokumentasjon på boutgifter vil utgiften som hovedregel stipuleres. Satsene som NAV Innkreving benytter ved stipulering er ofte lavere enn markedspris.

Utgifter til barnehage, SFO, kommunale avgifter og boligforsikring må dokumenteres med spesifiserte fakturaer der det fremkommer hva det gjelder, hvem det gjelder, hvilken periode betalingen gjelder og hva beløpet er. Fakturaene bør ikke være eldre enn tre måneder.

Har du andre utgifter du anser som nødvendig må du dokumentere utgiften, samt redegjøre for hvorfor utgiften er nødvendig.

Hvis du er avhengig av bil i forbindelse med arbeid eller daglige gjøremål må du dokumentere behov for bil med en bekreftelse fra arbeidsgiver, lege eller lokalt NAV-kontor. Det må fremgå av bekreftelsen at kollektive transportmidler ikke kan benyttes. Bekreftelsen må inneholde opplysninger om reiseavstand. Dersom behov for bil ikke dokumenteres anses utgifter til bil ikke som nødvendige og vil ikke bli tatt hensyn til.

Har du ekstraordinære utgifter til helse (utover frikortordningen), må dette dokumenteres. Slik dokumentasjon vil kunne være en bekreftelse fra behandler om at utgiften er nødvendig og ikke blir dekket av det offentlige. Det må framgå av dokumentasjonen hvem som er behandler, hvor mye behandlingen koster i sin helhet og hvor lang tid behandlingen strekker seg over.

Ekstraordinære utgifter til medisiner som ikke dekkes av det offentlige (frikortordningen) må dokumenteres med bekreftelse fra lege på at du har behov for medisiner som ikke blir dekket av frikortordningen. Det må framgå av bekreftelsen hvor mye medisinene koster i gjennomsnitt per måned og hvor lang tid behandlingen strekker seg over. Bekreftelsen skal ikke inneholde navn på medisiner du bruker.