Månedlig underholdsbidrag skal betales uoppfordret hver måned, jamfør bidragsinnkrevingsloven § 9. Du som bidragspliktig er ansvarlig for å sikre at bidraget betales til rett tid med rett beløp. For at NAV Innkreving skal kunne vurdere å slette et purregebyr må manglende betaling ikke skyldes forsømmelighet eller mangel på tilbørlig aktsomhet. Dette betyr for eksempel:

  • Du må betale selv om du ikke har mottatt giro
  • Du må betale selv om du har vært bortreiste
  • Du må selv betale hvis avtalegiro ikke har gått gjennom
  • Du må selv betale om eFaktura ikke går gjennom
  • Du må betale bidraget selv om du er uenig i vedtaket og/eller har klaget på vedtaket til NAV Familie- og pensjonsytelser

I alle disse tilfellene kan du bli ilagt purregebyr hvis vi ikke har mottatt innbetaling.

Dersom du ikke betaler innen fristen må du innen åtte dager etter betalingsfristen gi NAV Innkreving beskjed om hvorfor du ikke har betalt innen fristen. Du må i tillegg redegjøre for dine arbeids-, inntekts- og formuesforhold, jamfør bidragsinnkrevingsloven § 10.

Dersom NAV Innkreving ikke mottar innbetaling på rett beløp til rett tid, vil det sendes ut en 1.gangspurring der det ilegges et purregebyr på 1/3 av et rettsgebyr, jamfør forskrift om gebyr ved mislighold av bidrag mv. § 2 første ledd, jamfør § 1.

Den måneden du mottar 1.gangspurringen kommer betaling av denne i tillegg til det fastsatte betalingsbeløpet. Du må altså foreta to innbetalinger til oss den måneden du mottar purring. Dersom begge disse ikke betales innen fristen vil det sendes en 2.gangspurring der det ilegges ytterligere et purregebyr tilsvarende 1/2 av et rettsgebyr, jamfør forskrift om gebyr ved mislighold av bidrag mv. § 2 annet ledd. Ved utsendelse av 2.gangspurring sendes det også ut et varsel om tvangsinnkreving.

Dersom du mener du har betalt innen fristen eller av andre grunner ønsker å klage på ilagt purregebyr kan du klage ved å benytte deg av skjemaet klage på purregebyr (RF-1376) på Altinn.no. Klagen bør være begrunnet. Dersom du sender klage på purregebyr per post må denne være signert.

Klagefristen på ilagt purregebyr er tre uker fra du mottok purregebyret

Innkrevingen fortsetter selv om du klager på ilagt purregebyr. Hvis du ikke betaler vil det bli ilagt ytterligere purregebyr.