Har du mottatt en giro på et større krav, kan du avtale en betalingsordning. Les mer om hvordan du avtaler en betalingsordning. Hvis du er pålagt å betale underholdsbidrag må dette betales hver måned.

Du må underrette NAV Innkreving om årsaken til manglende innbetaling innen åtte dager etter betalingsfristen. Du må i tillegg redegjøre for dine arbeids-, inntekts- og formuesforhold, jamfør bidragsinnkrevingsloven § 10.

Hvis du ikke betaler innen fristen, vil NAV Innkreving sende purring på manglende betaling. Hvis du ikke betaler purringen innen fristen, sender vi deg en 2.gangspurring med et varsel om tvangsfullbyrdelse. I varselet får du to ukers frist til å innfri kravet, jamfør tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Hvis vi fortsatt ikke har mottatt innbetaling fra deg, vil NAV Innkreving sette i gang tvangsinnkreving. Tvangsinnkreving kan innebære trekk i lønn eller ytelse, utleggspant i eiendeler eller eiendom, og/eller begjæring om utleggsforretning til lokal namsmann. Tvangstiltak medfører betalingsanmerkning.

Dersom du mottar varsel om tvangsfullbyrdelse og ønsker å dokumentere inntektene og utgiftene dine før trekkbeløpet fastsettes, kan du benytte skjemaet "Klage på påleggstrekk eller beløp - Bidrag og tilbakebetaling". Dette gjelder også om du ønsker å klage på et allerede eksisterende trekk. Du kan lese mer om hvilken dokumentasjon du må sende ved en klage på trekk i inntekt, eller ved å trykke på spørsmålstegnene i skjemaet på Altinn. Dersom du ønsker å klage på at NAV Innkreving har tatt pant i en eiendel eller eiendom kan du benytte skjemaet "Klage på utlegg - Bidrag og tilbakebetaling".

NAV Innkreving kan også motregne i skattepenger til gode, etterbetalinger fra NAV, merverdiavgift og landbrukstilskudd for å få dekket utestående krav.

I bidragssaker har du plikt til å betale selv om du ikke har mottatt giro. I bidragssaker blir det ilagt purregebyr på alle purringer vi sender ut.