Uføretrygd og utland

Du kan som regel ta med deg uføretrygden til utlandet. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet.

Midlertidig opphold i utlandet

Når du oppholder deg i utlandet kortere enn 12 måneder, er du fortsatt medlem i folketrygden. Du som veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for ikke å miste medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når vi vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Bosatt i utlandet

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, regnes du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året.

Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du regnes som bosatt i utlandet.

Uføretrygd ved opphold i eller flytting til et EU/EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med

Du har som hovedregel rett til utbetaling av uføretrygd fra Norge selv om du flytter til et annet EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med. 

For flyktninger og uføretrygdede med rettighet som ung ufør er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd i utlandet.

Fordelene i beregningen av uføretrygd disse gruppene kan ha, vil opphøre etter flytting fra Norge.

Uføretrygd som er gitt etter unntaksreglene om medlemstid før uføretidspunktet, har særlige regler hvis du flytter fra Norge.

Trygdeavtaler

Både EØS-reglene og trygdeavtaler Norge har med andre land kan gi rett til utbetaling av uføretrygd. Sveits og Færøyene er ikke EØS-land, men EØS-reglene om pensjoner og uføretrygd gjelder også her. Grønland regnes som en del av Norden og uføretrygd kan utbetales også dit.

Norge har trygdeavtaler med følgende land i tillegg til EU/EØS-landene

 • USA
 • Canada (Quebec)
 • Chile
 • India
 • Australia

Hvis du er bosatt i et av disse landene og har arbeidet eller bodd i Norge tidligere kan du også søke om og få innvilget uføretrygd, selv om du ikke er medlem av folketrygden.

Uføretrygd ved opphold i eller flytting til et land Norge ikke har trygdeavtale med

Du kan få med deg uføretrygden fra Norge hvis du har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år. Dette gjelder alle land, også land Norge ikke har avtale med.

Har du mindre enn 20 års botid, regnes bare år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet med i beregningen av uføretrygden.

Uføretrygd som er gitt etter unntaksregler kan ikke utbetales hvis du flytter fra Norge.

Dette kan for eksempel gjelde unntak for

 • flyktninger
 • ung uføre
 • medlemstid

Meld fra om endringer

Når du flytter til utlandet må du

 • melde fra til NAV
 • melde fra til folkeregisteret

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.

Hvis du mottar uføretrygd og får endringer i familiesituasjon, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge.

Utbetalinger

Uføretrygden utbetales som vanlig når du bor i utlandet. Du kan sjekke utbetalingsdatoer i tjenesten Dine utbetalinger.

Du kan også sjekke utbetalingene i Din pensjon. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Din pensjon.

Kontakt NAV

Før du flytter kan NAV foreta en vurdering av om du har rett til å ta med deg hele eller deler av uføretrygden din til utlandet. Hvis du ønsker en slik vurdering, må du skrive til oss og be om dette i god tid før du flytter.

Hvis du har spørsmål eller skal melde fra om endringer kan du kontakte oss på 55 55 33 33. Gjelder det vurdering av retten til å ta med deg uføretrygden til utlandet, eller spørsmål om medlemskap i folketrygden og trygdeavtaler, kan du ringe 21 07 37 00.

Dekning av helsetjenester

For å få dekket helsetjenester må man være medlem av folketrygden.

 • Hvis du flytter til et annet nordisk land, får du rettigheter til helsetjenester i det landet du bosetter deg. Du kan da ikke være frivillig medlem i folketrygden.
 • Hvis du flytter til et annet EØS-land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Du kan på visse vilkår likevel få dekket medisinske utgifter.
 • Hvis du flytter til et land utenfor EØS, er du heller ikke medlem av folketrygden. Du kan likevel få dekket medisinske utgifter hvis du har frivillig medlemskap

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Leveattest

I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med mottakere av pensjon og uføretrygd bosatt i utlandet. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten.

Andre ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.