Slik søker du om pensjon fra India

Dersom du har rett til pensjon fra India fra Employees’ Provident Fund Scheme (EPFO),må du fylle ut de indiske søknadsblankettene som du finner på nettsidene til EPFO.

Hvordan søker du om indisk pensjon?

Du må gå inn på nettsidene til EPFO på www.epfindia.com. Her finner du blankettene som du skal fylle ut og sende.

  • Søknad om alderspensjon og gjenlevende/barnepensjon sender du via NAV Pensjon Oslo.
  • Søknad om uføretrygd/uførepensjon sender du via NAV Internasjonalt.
  • Søknad om andre stønader eller utbetalinger (Form-19, Form 10-C, Form-20, Form-5 (IF) sender du via NAV Pensjon Oslo. Dette gjelder både hvis du sender disse i tillegg til søknad om pensjon (alderspensjon, gjenlevendepensjon eller barnepensjon) eller hvis du sender dem på egenhånd.

 Det er kun hvis søknadene gjelder uføretrygd /uførepensjon at de skal sendes til NAV Internasjonalt.

Søknadsblankettene

Det er du som søker som skal fylle ut blankettene. De indiske søknadsblankettene foreligger i hindi /engelsk versjon. Blankettene har en veiledning til utfylling som du finner på nettsidene til www.epfindia.com .Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i India, må du ta kontakt med EPFO på nettsidene deres eller på annen måte.

  • Form-19 For claiming Provident Fund dues 

Denne blanketten bruker du hvis du skal søke om en sluttutbetaling når du avslutter arbeidsforhold. Hvis du har rett til månedlig pensjon, skal også Form 10D fylles ut og sendes. Hvis du har rett til Scheme Certificate/Withdrawal Benefits, skal Form 10C fylles ut og sendes inn.

  • Form-20 For claiming the Provident Fund accumulation of the minor deceased members

Denne blanketten brukes hvis det skal søkes om sluttutbetaling ved avsluttet arbeidsforhold og det er andre enn medlemmet som søker om det. Form 5 (IF) må også fylles ut og sendes inn, dersom medlemmet døde og da var i arbeid. Hvis det er pensjonsrettigheter må Form 10D fylles ut og sendes inn. Form 10 C for withdrawal benefits fylles ut og sendes inn samtidigdersom medlemmet døde etter fylte 58 år og ikke hadde minst 10 års arbeid.

  • Form-10 C For claiming withdrawal benefit/scheme certificate

Denne blanketten bruker du hvis du skal søke om å få utbetalt «withdrawal benefit» (tilbakebetaling fordi  medlemskapet blir trukket), eller få utstedt en attest for medlemskapsperioder som kan brukes dersom senere arbeidsperioder med medlemskap kommer til.

  • Form-10 D For claiming pension

Hvis du skal søke om alderspensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle eller barn, eller uførepensjon (uføretrygd), fyller du ut denne blanketten og sender inn.

  • Form-5 (IF) For claiming insurance amount in case of death of member

Dette er en blankett som brukes for å søke om en éngangsutbetaling ved et medlems dødsfall. Se veiledning til indisk søknadsblankett Form-5 (IF) for opplysninger om hvem som kan være berettiget.  De som søker om denne stønaden må/bør også søke på andre ytelser og fylle ut Form 20 og Form 10 D (om pensjon) eller Form 10C (om tilbakebetaling).

Du må legge ved de dokumentene og attestene som det blir bedt om i blankettene. Blankettene må fylles ut og signeres av søkeren. EPFO opplyser at søkeren må skaffe et indisk stempelmerke til en verdi av 1 Rupee ( 1 Rupee Revenue stamp). Dette skal limes inn i søknadsskjema. Et indisk stempelmerke til en verdi av 1 Rupee får man tak i ved postkontor i India. Stempelmerket skal signeres. Du må sende søknadsblanketten i original.

Hvor sender du søknaden?

  • For alderspensjon og gjenlevendepensjon/barnepensjon sender du søknadsblankettene til NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.
  • For uførepensjon/uføretrygd sender du søknadsblankettene til NAV Internasjonalt, Postboks 8138 Dep, 0033 Oslo.

NAV Pensjon/NAV Internasjonalt videresender søknaden til India.

Har du spørsmål til saksbehandlingen i Norge?

For alderspensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle og barn kontakt NAV kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34, pr post til NAV Pensjon Oslo, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo.

For uførepensjon / uføretrygd kontakt NAV Internasjonalt på 21 07 37 00, pr post til NAV Internasjonalt, Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo.

Norsk pensjon

Dersom du også ønsker å søke om norsk pensjon eller uføretrygd ,ta kontakt med NAV. Du finner søknadsskjema på  nav.no. Dersom du allerede har søkt om en norsk pensjon eller uføretrygd, eller mottar norsk pensjon/uføretrygd kan du  ta kontakt med NAV pr telefon eller med den enheten som behandler eller har behandlet den norske søknaden.

Hvis du ikke har rett til norsk pensjon etter norske regler, kan du kanskje likevel ha rett til pensjon/uføretrygd etter trygdeavtalen. Dette gjelder hvis du har vært eller er medlem i Employees’ Provident Fund Scheme (EPFO) i India, eller er gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner eller barn av et tidligere medlem av EPFO.