Medlemskap i folketrygda

  • arbeider i Noreg eller på norsk kontinentalsokkel
  • er norsk statsborgar / EØS-statsborgar og tilsett på norsk skip. Du er ikkje pliktig medlem om du er cateringtilsett på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)  
  • er norsk statsborgar / EØS-statsborgar og tilsett i norsk statsteneste i utlandet
  • er norsk statsborgar / EØS-statsborgar og studerer i utlandet med lån eller stipend frå Lånekassen for å studere i utlandet. Det er unntak frå dette om du studerer innanfor Norden eller EU/EØS, då skal du vere medlem av trygdeordninga i det landet der du er rekna som busett. Du blir rekna som busett i det landet du har sterkast tilknyting til. Det er ikkje avgjerande kor du er folkeregistert.
  • Den mest omfattande avtala som Norge har er EØS-avtala. Trygdereglane i EØS-avtala  går føre både norsk lov og andre trygdeavtaler som Noreg har inngått.
  • Nordisk konvensjon om trygd er ei eiga trygdeavtale mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige.
  • Noreg har også avtalar med USA, Canada, AustraliaIndia, Storbritannia og Nord-Irland, Bosnia-Herzegovina, Chile, Israel, Montenegro, Serbia, Tyrkia og Quebec.
  • om du er skattepliktig til Noreg og trygdeavgifta blir betalt saman med skatten
  • om arbeidsgivaren pliktar å betale arbeidsgivaravgift
  • kva for delar av folketrygda du er medlem i dersom du ikkje er pliktig medlem