EØS-pendler som ikke er grensearbeider 

Bor du i ett EØS-land og arbeider i et annet, men reiser hjem sjeldnere enn én gang pr uke er du EØS-pendler som ikke er en grensearbeider.

Om rett til dagpenger for visse EØS-pendlere – unntak fra kravet om opphold i Norge

Som hovedregel er det et vilkår for rett til dagpenger at stønadsmottakeren oppholder seg i Norge.

Permitterte og delvis arbeidsledige grensearbeidere

Grensearbeidere som har blitt permittert eller fått redusert arbeidstid kan ha rett til dagpenger fra Norge, selv om de reiser hjem til bosettingslandet i ledighetsperiodene.

Dette gjelder:

  • Grensearbeidere, det vil si de som (før de ble permitterte/delvis ledige) reiser hjem til bosettingslandet minst én gang pr. uke.
  • EØS-pendlere som ikke er grensearbeidere som (før de ble permitterte/delvis ledige) jobber i en regelmessig og tilbakevendende turnus og reiser hjem i friperiodene.

Plikter

Grensearbeidere som mottar dagpenger fra Norge må fylle vilkårene for å være reell arbeidssøker for det norske arbeidsmarkedet. Du må sende meldekort til NAV, og være villig til å ta arbeid i Norge på kort varsel. Se mer om meldeplikten nedenfor.

Hvilke rettigheter har du som blir helt arbeidsledig?

Hvis du blir helt arbeidsledig etter å ha arbeidet i Norge, kan velge om du vil søke om dagpenger fra arbeidslandet eller bostedslandet. Da er det et vilkår for å få dagpenger fra arbeidslandet (Norge) er at du fortsatt oppholder deg her og står registrert hos NAV som arbeidssøker.

Dersom du søker om dagpenger i bostedslandet, må du ta kontakt med de rette myndighetene i landet der du bor så fort som mulig når du blir ledig. 

Hvordan søker du?

Du velger å reise tilbake til landet du bor i

Du skal søke om arbeidsledighetstrygd (dagpenger) i det landet du bor i. Myndighetene i landet du søker fra vil innhente nødvendig informasjon om dine norske arbeidsforhold og relevante ytelser elektronisk. Trenger landet du søker om arbeidsledighetstrygd i mer dokumentasjon fra deg, vil de be deg om dette når du sender søknaden.

Du velger å bli i Norge

Velger du å bli i Norge kan du søke om dagpenger på vanlig måte.

Når du sender søknaden om dagpenger vil NAV innhente nødvendig informasjon om dine arbeidsforhold og trygdeytelser i andre EØS-land som har betydning for søknaden din om dagpenger.

Hvilke rettigheter har du hvis bedriften går konkurs?

Arbeidstakere som arbeider for norsk arbeidsgiver som går konkurs kan motta forskutterte dagpenger i påvente av utbetaling fra Lønnsgarantifondet. Les mer om lønnsgaranti.

For å få innvilget forskutterte dagpenger må også de vanlige vilkårene for rett til dagpenger være oppfylt. Dette innebærer blant annet at dersom man melder seg som arbeidssøker senere enn konkursåpningstidspunktet, kan forskutterte dagpenger først innvilges fra den dagen man melder seg som arbeidssøker.

Sende meldekort til NAV

Grensearbeidere som har dagpenger, skal sende meldekort via nav.no hver 14. dag. Sender du ikke meldekort, får du ikke utbetalt dagpenger.

Eksport og import av dagpenger – PD U2

Eksport av dagpenger

Er du helt arbeidsledig og mottar dagpenger i Norge kan du søke om attest PD U2, som gir deg rett till å beholde dagpenger i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land.

Les om vilkår og søknadsskjema.

Husk at du ikke kan reise før du har søkt og fått innvilget eksport av dagpenger.

Import av dagpenger

Skal du søke arbeid i Norge med dagpenger fra et annet EØS-land, må du ha med deg utfylt skjema PD U2 fra det landet som du mottar dagpenger fra.

Du må registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag mens du søker arbeid i Norge. Les mer om Arbeidsledig – hva nå?

NAV-kontoret kan søke om personnummer for deg.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 33.