Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst 10 av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

Kan jeg ta med pensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan du ikke få med deg pensjon til tidligere familiepleier dersom du flytter fra Norge.

Trygdeavtaler Norge har med andre land kan imidlertid gi rett til å få pensjonen utbetalt etter flytting til avtalelandet.

Land utenfor EØS-området Norge har trygdeavtale med som gir utvidet rett til pensjonsutbetaling

USA, Canada, Quebec, Chile, Tyrkia, Kroatia, Serbia og Montenegro.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.