Hvem kan få pleiepenger?

 • Du har omsorg for et barn under 18 år som er sykt, skadet eller har en medfødt misdannelse.
 • Du oppholder deg på en helseinstitusjon av hensyn til barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger omsorg og pleie hele tiden.
 • Behovet er så stort at barnet ikke kan overlates til seg selv.
 • Barnet har vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten.
 • Du jobbet i minst 4 uker rett før du ble borte fra arbeidet, eller du mottok dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV.
 • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Du taper arbeidsinntekt mens du passer barnet når det er sykt.

To omsorgspersoner

Hvis barnet er på sykehus, kan to omsorgspersoner få pleiepenger samtidig dersom legen dokumenterer at det er behov for det. Det samme gjelder hvis barnet pleies hjemme, og behovet er så stort at det er nødvendig at to personer pleier barnet samtidig.

To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger mellom seg, så lenge begge har minst 20 prosent pleiepenger. Man kan for eksempel dele 60/40, 20/20 eller 50/50.

For å ha rett til pleiepenger må du ha omsorg for barnet. Foreldre som barnet bor fast hos, har omsorg for barnet. Samværsforeldre og steforeldre har også rett til pleiepenger.

Også andre omsorgspersoner enn foreldrene kan ha rett til pleiepenger dersom de helt eller delvis har omsorgen for barnet. Dette kan for eksempel være besteforeldre, tante eller onkel, voksne søsken, andre familiemedlemmer eller andre nærstående.

Andre ordninger

Hvis pleiebehovet blir varig, kan du ha rett til hjelpestønad fra NAV. Du kan også ta kontakt med kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller annen hjelp.

Pleie av en person over 18 år

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har omsorg for en person over 18 år som er psykisk utviklingshemmet, og som trenger  omsorg og pleie hele tiden på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Det er bare de mest alvorlige eller livstruende sykdomstilfellene som gir rett til pleiepenger. Dette kan for eksempel være kreftsykdom, store trafikkskader eller alvorlig hjertefeil, og der sykdommen er akutt, uavklart eller kritisk.

Det vil først og fremst være foreldrene som har rett til pleiepenger.

Reglene om opptjeningstid, tapt arbeidsinntekt og beregning er de samme som ved pleiepenger til barn under 18 år.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra dokumentert inntekt på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.  

Hvis du mottar fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn), må du opplyse om dette på søknaden om pleiepenger. Fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgsstønad kan påvirke beregningen og utbetalingen av pleiepengene.

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Fra 1. januar 2019 er det endringer i regelverket som innebærer at begrensningen på antall dager med pleiepenger er fjernet. 

Hvis barnet er i barnehage eller skole

Pleiepenger fastsettes ut fra hvor mye barnet kan være i barnehagen, skolen eller andre organiserte tilbud. Alle timene skal føres opp i søknaden.

Hvis du må være i beredskap

Hvis barnets sykdom gjør at du må være i beredskap eller være tilgjengelig også når barnet er i et organisert tilbud, vil ikke pleiepengene bli justert ned. (Gjelder fra 1. juli 2019)

Hvis du må være våken om natten

Gjør barnets sykdom at du ikke får tilstrekkelig søvn og derfor må være borte fra arbeid dagen etter, vil det tas hensyn til dette i fastsettingen av pleiepenger. (Gjelder fra 1. juli 2019)

Øvre og nedre grense

Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent.

 • Hvis barnet har et omsorgstilbud i mer enn 30 timer per uke, har du ikke rett til pleiepenger.
 • Hvis barnet har et omsorgstilbud i mindre enn 3 timer og 45 minutter per uke, og du har 100 prosent inntektstap, har du rett til 100 prosent pleiepenger.
 • Du kan ha rett til 100 prosent pleiepenger hvis ordningen er sporadisk, uregelmessig eller kortvarig, eller hvis barnets behov ikke er godt nok ivaretatt. Behovet må være dokumentert av lege. Eksempler: Det er bare du som kan ivareta barnets medisinske behov, eller du må være tilgjengelig ved psykisk sykdom.

Beregningen

Beregningen tar utgangspunkt i en normalarbeidsuke på 37,5 timer, og antall timer barnet har et organisert tilbud blir målt opp mot dette. Eksempel: Har du en arbeidsuke på 40 timer, graderer NAV pleiepengene ut fra at du jobber 37,5 timer.

Se flere eksempler på beregning av pleiepenger.  

Hvordan søker du?

Søk pleiepenger

Legen bruker felt 5 i papirsøknaden til å skrive legeerklæring. Søker du digitalt, tar du bare bilde av legeerklæringen og laster den opp i søknaden.

Hvem kan skrive legeerklæring?

Når du søker om pleiepenger i opptil 8 uker, skal legeerklæringen komme fra en sykehuslege. Er det behov for pleiepenger utover 8 uker, søker du på nytt, og da kan alle leger i spesialisthelsetjenesten fylle ut legeerklæringen. Det kan for eksempel være en privatpraktiserende spesialist som ikke er tilknyttet en helseinstitusjon.

Disse yrkesgruppene kan ikke undertegne legeerklæringen: psykolog, psykologspesialist, fysioterapeut, sosionom, fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Inntektsopplysninger

I tillegg til søknaden trenger vi opplysninger om inntekten din:

 • Be arbeidsgiveren din sende inntektsopplysninger digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding. 
 • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger (NAV 09-35.01) sammen med søknaden.
 • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05.

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt hos NAV før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. I utbetalingsoversikten vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldingene til digital postkasse eller i posten, du finner dem på Ditt NAV.

Les om

Pleiepenger i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du sende beskjed til NAV.

Hvis du reiser utenfor EU-/EØS-området, og vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden, kan du motta pleiepenger i opptil 8 uker i løpet av en 12 måneder lang periode.

Hvis du skal reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta pleiepenger, så lenge vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis:

 • Du ikke har tilsyn med barnet i tiden du reiser
 • Du tar ut lovbestemt ferie

Du har også rett til pleiepenger i utlandet når barnet skal behandles eller legges inn på et sykehus i utlandet, og den norske stat betaler for behandlingen. I slike tilfeller er det ingen begrensning i hvor lenge du kan oppholde deg i utlandet.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis barnet ikke lenger har behov for omsorg og pleie hele tiden, eller:

 • barnet begynner eller øker tiden i et omsorgstilbud
 • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
 • du skal avvikle ferie
 • du planlegger et opphold i utlandet

Har du spørsmål?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 3. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger. Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.