Når har du rett til å være hjemme med sykt barn?

 • når du ikke kan gå på jobb fordi barnet er sykt
 • når den som passer barnet er syk, for eksempel en dagmamma eller en forelder som ikke er i jobb
 • når den som passer barnet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse
 • når barnet må til lege eller liknende selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen. 

Trenger barnet ditt omsorg og pleie over tid, og ikke bare enkelte dager? Da kan du i stedet søke om pleiepenger

Tilfeller der du ikke har rett til penger fra arbeidsgiveren:

 • Du har vært i arbeid mindre enn de siste fire ukene.
 • Du har byttet arbeidsgiver og vært mindre enn fire uker i den nye jobben.
 • Du har hatt lovbestemt permisjon i minst 14 dager.
 • Du har ikke fire ukers opptjeningstid fordi du har mottatt dagpenger, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger eller opplæringspenger.

I disse tilfellene kan du ha rett til penger direkte fra NAV. Det er i tilfelle nødvendig med legeerklæring.

Når kan du ikke bruke av dagene?

 • ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter
 • planlagt fravær, som skoleferier og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom

Hvor mange dager kan du være hjemme?

Du har automatisk rett til

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn under 12 år

Retten gjelder ut det kalenderåret barna fyller 12 år.

Du kan ha rett til flere dager

I disse tilfellene sender du søknad om omsorgsdager til NAV.

Fordeling av dager mellom foreldre

Foreldre som ikke bor sammen, kan fordele dagene hjemme med sykt barn. Er du alene om omsorgen, kan du overføre dager til ny partner. Les mer om overføring og fordeling.

For deg som er ansatt hos en arbeidsgiver

Når du trenger å være hjemme med sykt barn, melder du fra til arbeidsgiveren din som en egenmelding. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring for barnet eller barnepasseren.

Arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer eller halve dager som kan legges sammen til hele dager.

Arbeidsgiveren din betaler de første 10 dagene til og med det kalenderåret det yngste barnet fyller 12 år.

Når arbeidsgiveren skal ha igjen penger fra NAV

Arbeidsgiveren din betaler for de 10 første dagene. Har du rett til mer enn 10 dager, må arbeidsgiveren også betale deg lønn for disse dagene, men arbeidsgiveren får refusjon fra NAV fra den 11. dagen.
Er barnet ditt kronisk sykt eller funksjonshemmet, vil arbeidsgiveren få refundert penger fra første fraværsdag det kalenderåret det yngste barnet fyller 13 år.

Arbeidsgiveren må

Arbeidsgiveren kan få refundert penger i opptil tre måneder bakover i tid regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningene. Det betyr at hvis NAV mottar søknaden om refusjon i september, vil arbeidsgiveren kunne få refundert penger for dager i juni, juli og august.

For deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Du har rett til penger fra NAV fra den 11. dagen du er hjemme med sykt barn. Du må levere legeerklæring for barnet eller barnepasseren.

Du kan søke NAV om penger fra første dag hvis du du bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Du må dokumenterer inntekten din på skjema for inntektsopplysninger. I skjemaet oppgir du også de 10 dagene du allerede har vært hjemme med sykt barn og de dagene du ber om å få penger for.

Du kan få utbetalt penger i opptil tre måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar inntektsopplysningene fra deg i september, vil du kunne få penger for dager du brukte i juni, juli og august.

Omsorgsdager i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet må du gi beskjed til NAV.

Skal du reise innenfor EU-/EØS-området er det ingen begrensning for hvor lenge du kan motta dager med sykt barn, så lenge vilkårene for rett til dager med sykt barn er oppfylt i perioden. Du må gi beskjed til NAV hvis du tar ut lovbestemt ferie.

Du har også rett til dager med sykt barn i utlandet når barnet skal behandles eller legges inn på et sykehus i utlandet, og den norske stat betaler for behandlingen. I slike tilfeller er det ingen begrensning i hvor lenge du kan oppholde deg i utlandet.

Meld fra om endringer

Oppstår det endringer i familiesituasjonen, må du straks melde fra til NAV.

Har du flere spørsmål?

Du kan ringe 55 55 33 33, tastevalg 3. 

Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.