Omsorgsstønad i kombinasjon med overgangsstønad

Omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse er pensjonsgivende inntekt. Hvis du mottar overgangsstønad samtidig med omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse, skal overgangsstønaden din reduseres ut fra hva du får i omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse.

Du kan tjene inntil ½ G (folketrygdens grunnbeløp) i løpet av en 12 måneders periode. Det betyr at hvis den månedlige inntekten din blir over ½ G i løpet av et år, blir overgangsstønaden din redusert med 45 øre per krone du tjener.

Du er selv ansvarlig for å melde fra til NAV om inntekt og inntektsendringer.

For å ha rett til overgangsstønad når barnet er 1 år eller eldre, må du være i minst 50 prosent arbeidsrettet aktivitet. Hvis du mottar omsorgsstønad regnes du ikke som å være i arbeidsrettet aktivitet. Du må ha lønnet arbeid eller er i utdanning minst 50 prosent ved siden av for å fylle aktivitetskravet.

Det kan gjøres unntak fra aktivitetsplikten på grunn av din eller barnets sykdom. Dette gjelder uavhengig av om du mottar omsorgsstønad eller ikke.