Omsorgsstønad/fosterhjemsgodtgjørelse i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger