Svangerskaps- og foreldrepenger og utland

Du kan ha rett til å beholde svangerskaps -og foreldrepenger under opphold i utlandet.

Retten til å beholde ytelsene fra NAV, avhenger av om du er medlem i folketrygden. Før du reiser bør du undersøke hvilke regler som gjelder for deg og din situasjon.

Ferie og midlertidig opphold i utlandet

Når du er på ferie i utlandet regnes du som turist og beholder medlemskapet i folketrygden, dersom du ikke har arbeidsinntekt under oppholdet og oppholdet ikke varer lenger enn 12 måneder. Så lenge du er medlem i folketrygden beholder du som hovedregel ytelsen.

Du kan utsette foreldrepengeperioden hvis du skal på ferie. Du kan også avvikle fedre- eller mødrekvote samtidig som du mottar feriepenger fra arbeidsgiveren din.

Du som veksler mellom å være i Norge og i utlandet, må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder hvert kalenderår for ikke å miste medlemskapet. Det er den faktiske tiden du oppholder deg i utlandet, uavhengig av hvor du er folkeregistret, som legges til grunn når vi vurderer om du fortsatt er medlem av folketrygden.

Bosatt i utlandet

Om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden under opphold i utlandet, avhenger av hvor du skal oppholde deg og hvor lenge du skal være der.

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, anser vi deg som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året.

Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du regnes som bosatt i utlandet.

Svangerskaps- og foreldrepenger under opphold i eller flytting til et annet EU/EØS-land

Skal du oppholde deg i et EU/EØS-land kan du få ytelsen under oppholdet  så lenge du er medlem i folketrygden.

  • Hvis du allerede mottar svangerskaps- eller foreldrepenger når du reiser til et EU/EØS-land, beholder du ytelsen fra Norge under oppholdet. Forutsetningen er imidlertid at du ikke er i arbeid og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.
  • Hvis du har opptjent rett til svangerskaps- eller foreldrepenger fra Norge, men ikke har startet på stønadsperioden før du reiser til et EU/EØS-land, kan du få ytelsen fra Norge under oppholdet. Forutsetningen er at du ikke tar arbeid i et annet EU/EØS-land før permisjonen starter og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.

Svangerskaps- og foreldrepenger under opphold i eller flytting til land utenfor EU/ EØS

  • Skal du oppholde deg i et land Norge har trygdeavtale med, er det bestemmelsene i den enkelte avtalen som avgjør om du vil få ytelsen under oppholdet. Det avgjørende for utbetaling av ytelsen under utenlandsoppholdet er om du er omfattet av avtalen. I tillegg må ytelsen være omfattet av avtalen.
  • Skal du oppholde deg i et land Norge ikke har trygdeavtale med, vil du kunne få ytelsen hvis du er medlem i folketrygden under oppholdet. Forutsetningen er imidlertid at du ikke er i arbeid og vilkårene for foreldrepenger ellers er til stede.

Meld fra om endringer

Du må gi beskjed til NAV før du reiser ved opphold som varer lenger enn 4 uker (ferieopphold). Vi må vite hvilket land dere skal reise til og hvor lenge oppholdet skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn planlagt må du også gi beskjed om dette.

Når du flytter til utlandet må du også melde fra til folkeregisteret.

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt til Norge.

Du må også melde fra til NAV om du flytter tilbake til Norge.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utbetalinger

Svangerskaps- og foreldrepenger utbetales som vanlig når du bor i utlandet hvis du fyller vilkårene om å være medlem i folketrygden. Du kan også sjekke utbetalingene i tjenesten Dine utbetalinger. Ønsker du å endre konto, kan du gjøre det i Ditt NAV.

Kontakt NAV

Hvis du har spørsmål eller skal melde fra om endringer kan du kontakte oss på 55 55 33 33.

Andre ytelser fra NAV

Hvis du mottar andre ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.