Engangsstønad under utenlandsopphold i land utenfor EØS der Norge ikke har trygdeavtale