Har du mistet et barn?

 • Med fødsel mener vi forløsning i 22. svangerskapsuke eller senere. Dette gjelder også når barnet ditt er dødfødt. 
 • Alle levendefødsler før 22. svangerskapsuke gir rett til engangsstønad, også i tilfeller der barnet ditt dør kort tid eller rett etter fødselen. 
 • Dødfødsel før 22. svangerskapsuke gir ikke rett til engangsstønad. 
 • Hvis det gjelder dødfødte tvillinger, får du som mor utbetalt engangsstønad for hvert av barna. 
 • Hvis du som mor har fått et vedtak om foreldrepenger, kan du ikke endre dette til engangsstønad selv om barnet ditt dør. 
 • Har du som mor søkt foreldrepenger, men saken din er ikke behandlet ennå? Da kan du trekke søknaden og i stedet søke engangsstønad digitalt via nav.no. Du kan trekke søknaden om foreldrepenger ved å skrive til oss på «Ditt NAV»
 • Du kan få foreldrepenger i opptil 30 stønadsdager etter at barnet døde. Hvis det ikke er 30 stønadsdager igjen av stønadsperioden, får du foreldrepenger for de dagene som gjenstår. 
 • Hvis en tvilling dør, beholder du 6 uker av flerbarnsukene. Deretter får du en stønadsperiode som for ett barn. 
 • Hvis en trilling dør, beholder du 6 uker av flerlingeukene. Deretter får du en stønadsperiode som for tvillinger. 
 • Har du valgt 80 prosent foreldrepenger og barnet dør innen 6 uker etter fødselen eller adopsjonen, endres satsen til 100 prosent. Det er fordi hensikten med den satsen som er valgt, altså en lengre stønadsperiode, ikke lenger er til stede.  
 • Mister du ektefellen/samboeren/partneren din mens dere mottar foreldrepenger, kan du som blir alene om omsorgen ta ut den delen av stønadsperioden som er igjen. Du kan søke om endring av uttak digitalt på nav.no.