Har du mistet et barn?

Informasjon om ytelser du kan motta hvis du har mistet barnet ditt.

Hva skjer med utbetalinger når du mister et barn? 

Når noen dør, blir utbetalinger som avdøde har mottatt fra NAV stanset. Det skjer når NAV mottar en dødsmelding fra Folkeregisteret eller en pårørende. Du finner informasjon om hvordan dødsfall blir registrert på skattetaten.no

Engangsstønad hvis du har mistet et barn

Se hva som gjelder i din situasjon:  

 • Med fødsel mener vi forløsning i 22. svangerskapsuke eller senere. Dette gjelder også når barnet ditt er dødfødt. 
 • Alle levendefødsler før 22. svangerskapsuke gir rett til engangsstønad, også i tilfeller der barnet ditt dør kort tid eller rett etter fødselen. 
 • Dødfødsel før 22. svangerskapsuke gir ikke rett til engangsstønad. 
 • Hvis det gjelder dødfødte tvillinger, får du som mor utbetalt engangsstønad for hvert av barna. 
 • Hvis du som mor har fått et vedtak om foreldrepenger, kan du ikke endre dette til engangsstønad selv om barnet ditt dør. 
 • Har du som mor søkt foreldrepenger, men saken din er ikke behandlet ennå? Da kan du trekke søknaden og i stedet søke engangsstønad digitalt via nav.no. Du kan trekke søknaden om foreldrepenger ved å skrive til oss på «Ditt NAV»

Foreldrepenger hvis du har mistet et barn

Se hva som gjelder i din situasjon:  

 • Du kan få foreldrepenger i opptil 30 stønadsdager etter at barnet døde. Hvis det ikke er 30 stønadsdager igjen av stønadsperioden, får du foreldrepenger for de dagene som gjenstår. 
 • Hvis en tvilling dør, beholder du 6 uker av flerbarnsukene. Deretter får du en stønadsperiode som for ett barn. 
 • Hvis en trilling dør, beholder du 6 uker av flerlingeukene. Deretter får du en stønadsperiode som for tvillinger. 
 • Har du valgt 80 prosent foreldrepenger og barnet dør innen 6 uker etter fødselen eller adopsjonen, endres satsen til 100 prosent. Det er fordi hensikten med den satsen som er valgt, altså en lengre stønadsperiode, ikke lenger er til stede.  
 • Mister du ektefellen/samboeren/partneren din mens dere mottar foreldrepenger, kan du som blir alene om omsorgen ta ut den delen av stønadsperioden som er igjen. Du kan søke om endring av uttak digitalt på nav.no.  

Pleiepenger hvis du har mistet et barn

Hvis barnet du mottar pleiepenger for dør, har du rett til å beholde pleiepengene i en periode etter dødsfallet. Les mer om pleiepenger ved dødsfall

Ønsker du å fastsette farskapet? 

NAV har ansvar for å fastsette farskap for barn født og bosatt i Norge. Hvis farskapet ikke er fastsatt og du ønsker å fastsette farskapet formelt, kan du kontakte oss for å avtale et møte.

Skjedde dødsfallet nylig? 

Da kan du ha rett på