Hvem kan få tilleggsstønader og stønad til skolepenger?

Du må, som hovedregel, fylle vilkårene under for å ha rett til stønad som enslig mor eller far.

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de 3 siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller ha søkt om separasjon hos Fylkesmannen.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du kan ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du kan ikke ha samboer.
 • Du anses ikke som enslig mor eller far dersom du mottar eller tidligere har mottatt stønad til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Finn ut hva du kan ha rett til

Bruk veiviseren for å finne ut om du kan ha rett til tilleggsstønader som enslig mor eller far:

Gå til veiviseren 

Det kan gis unntak fra noen av vilkårene. Les mer om regelverket og vilkårene for stønad til enslig mor eller far, eller kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 for mer informasjon.

Hva kan du få?

Enslig mor eller far i godkjent utdanning

Du kan få tilleggsstønader, og eventuelt stønad til skolepenger, hvis du har rett til overgangsstønad og gjennomfører utdanning som NAV anser som nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid. 

Tilleggsstønadene skal dekke utgifter til pass av barn, skolemateriell og reiser. Du kan også få stønad til dekning av ekstra boutgifter og flytteutgifter i forbindelse med utdanningen.

Stønad til skolepenger skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger.

Dersom du er under utdanning som ikke er vurdert som nødvendig og hensiktsmessig, kan du falle inn under overgangsreglene for stønad til barnetilsyn.

Enslig mor eller far registrert som reell arbeidssøker

Hvis du har rett til overgangsstønad og er registrert hos NAV som reell arbeidssøker kan du ha rett til stønad til pass av barn.

Flytte for å komme i arbeid

Hvis du må flytte for å komme i arbeid kan du ha rett til stønad til flytteutgifter. Du kan få stønad til flytteutgifter når du har rett til overgangsstønad, eller innen 6 måneder etter at perioden med overgangsstønaden er utløpt.

Viktig å vite om overgangsstønad

Overgangsstønad til enslig mor eller far gis i en tidsbegrenset periode, fordelt over et bestemt antall måneder. Selv om du ikke mottar overgangsstønad, bruker du av stønadstiden om du bare søker om og får utbetalt løpende tilleggsstønader. 

Du kan miste retten til stønad

Du kan miste stønadene til enslig mor eller far i en måned hvis du uten rimelig grunn

 • slutter i arbeid
 • nekter å ta imot tilbud om arbeid
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller
 • unnlater å møte ved innkalling til NAV

Perioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil 3 måneder første gang og inntil 6 måneder ved gjentakelser i løpet av de siste 3 årene. 

Hvordan søker du om tilleggsstønader og stønad til skolepenger?

Skal du søke om tilleggsstønader (stønad til pass av barn, tilskudd til flytting, utgifter til reiser, med mer) må du sende inn digital søknad på nav.no.

Dersom du er i arbeid, og har utgifter til barnetilsyn, kan du søke om stønad til barnetilsyn.

Stønad til skolepenger

For søknad om stønad om skolepenger benytter du Søknad om stønad til skolepenger - enslig mor eller far, som du finner under Skjema og søknad.

Før du fyller ut søknadsskjemaet må du gjennomgå en oversikt over hva slags dokumentasjon og vedlegg du må legge ved søknaden. Det er viktig at du fyller ut alle relevante punkter og legger ved all nødvendig dokumentasjon. Da blir saken din behandlet raskere. Les mer om hvilken dokumentasjon du må legge ved.

Du må søke senest innen 6 måneder etter at du mottok faktura/betalingsvarsel fra skolen.

Hvis du har andre opplysninger du ønsker å gi oss, skriver du dette i punkt 10 i søknadsskjemaet.

Du får skriftlig vedtak når søknaden er behandlet. Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, og/eller hjelp til å fylle ut skjemaet.

Meld fra om endringer

Hvis det skjer endringer som har betydning for din stønad som enslig mor eller far, må du straks melde fra til NAV. Du må for eksempel melde fra hvis

 • arbeidsinntekten din endrer seg
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du avbryter utdanningen
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du venter nytt barn
 • samværsavtalen endres
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter
 • du mottar kontantstøtte eller endring i utbetaling av kontantstøtte  

Se også viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.